Thông báo V/v Đăng ký cấp thẻ Hội viên Hội Y học TP.HCM

Ảnh mặc định

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 59B Nguyễn Thi  Minh Khai –Q.1 ĐT: 39309634- Fax: 39301288        Email: hhyd@vnn.vn    Số:  038 / 2011-HYH-TB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc —————————— TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2011  THÔNG ...