Quyết định số: 68/2010/QĐ-TTg về việc quy định Hội có tính chất đặc thù

Ảnh mặc định

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________ Số: 68/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Hà Nội, ngày  01 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định Hội có tính chất đặc thù __________ ...