Thông tư số số 41-TT-BYT, ngày 14.11.2011 của Bộ Y tế , hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở Khám bệnh,Chữa bệnh.

Ảnh mặc định

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 41/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ HƯỚNG ...