02839309634

Chỉ thị 34 của Bộ chính trị năm 2014 về thi đua, khen thưởng

Ảnh mặc định

BỘ CHÍNH TRỊ ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ————— Số: 34-CT/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ...