Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 21.03.2011 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ảnh mặc định

Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (14:06:25 Ngày 21/03/2011). Ngày 17/3, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn ...

  • Thông tư số: 03/2013/TT-BNV v/v quy định chi tiết thi hành NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.04.2010 qui định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội và NĐ số 33/2012/NĐ-CP ngày 13.04.2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều NĐ số 45/2010/NĐ-CP
  • Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04.7.2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
  • Thông tư 30/2014/TT-BYT ngày 28.8.2014 quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
  • Nghị định Số: 148/2007/NĐ-CP ngày 25.09.2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội và Quỹ từ thiện
  • Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg, ngày 01.06.2011 của Thủ tướng chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội
  • Điều lệ Hội Y học TP.HCM
  • Quyết định số: 3840/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP. HCM về việc Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)
  • Quyết định Số: 122/2001/QĐ-TTg ngày 21.08.2001 của Thủ tướng Chinh phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
  • Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, ngày 5.5.2011, của Ủy ban nhân dân TP. HCM về xác định danh sách hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi Tp. Hồ Chí Minh