Quy chế tổ chức Đại hội

Ảnh mặc định

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 59B Nguyễn Thị Minh Khai –TP.HCM ĐT: 39 309 634 – Email:hhyd@vnn.vn Số: 2009/ HYH-CV —————– V.việc: Quy chế tổ chức Đại hội, đại biểu, Hội Y Học TP.HCM, khóa mới CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ————————————– TP. Hồ ...