Thông báo số: 684/SY-NVY ngày 18.05.1996 của Sở Y tế TP.HCM v.việc tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật

Ảnh mặc định

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ———————- Sở Y Tế Số: 684/SY-NVY CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   ————————————– TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 1996 THÔNG BÁO ...