02839309634

Luật thi đua khen thưởng số: 47/2005/QH11 của Quốc Hội

Ảnh mặc định

QUỐC HỘI Số: 47/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...