Quy trình thành lập Hội, Đại hội NK và Đại hội bất thường – Hội thành viên thuộc HYH TP.HCM

Ảnh mặc định

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH Số:59B Nguyễn Thị Minh Khai-Q.1 ĐT: 39309634 E-mail: hhyd@vnn.vn Website:www.hoiyhoctphcm.org.vn CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ————————————– TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2007 ...