02839309634

Thông tư 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng

BỘ Y TẾ –BỘ NỘI VỤ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 28/2015/TTLT-BYT-BNV     Hà Nội, ngày 07  tháng  10  năm 2015   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn ...