BCH Hội y học TP.HCM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII 2014 – 2019

1 Trương Thị Xuân Liễu 1946 BS.CK1 Chủ tịch
2 Huỳnh Anh Lan 1952 BS.CK2 Phó chủ tịch, Tổng thư ký
3 Tăng Chí Thượng 1967 TS.BS Phó chủ tịch
4 Phạm Việt Thanh 1952 TS.BS Phó chủ tịch
5 Nguyễn Sào Trung 1951 GS.BS Phó chủ tịch
6 Nguyễn Thy Khuê 1949 PGS.BS Phó chủ tịch
7 Phan Thanh Hải 1949 BS Phó chủ tịch
8 Huỳnh Liên Đoàn 1947 BS.CK1 Phó chủ tịch
9 Lê Anh  Bá 1950 BS Ủy viên thường vụ
10 Phan Văn Báu 1963 BS, luật gia Ủy viên thường vụ
11 Trần Thị Châu 1952 ThS. ĐD Ủy viên thường vụ
12 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1958 PGS.BS Ủy viên thường vụ
13 Đỗ Thị Ngọc Diệp 1963 BS.CK2 Ủy viên thường vụ
14 Hứa Thị Ngọc Hà 1954 PGS.BS Ủy viên thường vụ
15 Hoàng Trọng Kim 1948 GS.BS Ủy viên thường vụ
16 Ngô Đồng Khanh 1960 TS.BS Ủy viên thường vụ
17 Lê Thị Tuyết Lan 1953 PGS.BS Ủy viên thường vụ
18 Vũ Thị Nhung 1950 PGS.BS Ủy viên thường vụ
19 Lê Quang Nghĩa 1949 GS.BS Ủy viên thường vụ
20 Đặng Vạn Phước 1947 GS.BS Ủy viên thường vụ
21 Huỳnh Tấn Tiến 1985 TS.BS Ủy viên thường vụ
22 Lê Thị Anh Thư 1963 PGS.BS Ủy viên thường vụ
23 Nguyễn Hồng Sơn 1962 PGS.BS Ủy viên thường vụ
24 Phạm Lê An 1963 PGS.BS Ủy viên
25 Phạm Thọ Tuấn Anh 1953 PGS.BS Ủy viên
26 Bạch Văn Cam 1948 BS Ủy viên
27 Huỳnh Khắc Cường 1954 BS.CK2 Ủy viên
28 Nguyễn Tấn Cường 1953 PGS.BS Ủy viên
29 Trần Chí Cường 1976 TS.BS Ủy viên
30 Nguyễn Hữu Chí 1951 TS.BS Ủy viên
31 Lê Chí Dũng 1953 PGS.BS Ủy viên
32 Nguyễn Huy Dũng 1955 TS.BS Ủy viên
33 Trần Công Duyệt 1942 TS.BS Ủy viên
34 Trương Quang Định 1966 PGS.BS Ủy viên
35 Phan Vương Huy Đổng 1968 BS.CK1 Ủy viên
36 Lê Hành 1953 PGS.BS Ủy viên
37 Võ Văn Tự Hiến 1956 BS Ủy viên
38 Vũ Đình Hùng 1949 PGS.BS Ủy viên
39 Nguyễn Thi Hùng 1954 PGS.BS Ủy viên
40 Nguyễn Thị Hương 1954 ThS Ủy viên
41 Phạm Ngọc Hoa 1950 PGS.BS Ủy viên
42 Thái Văn Lộc 1964 ThS Ủy viên
43 Lê Hoàng Minh 1956 BS.CK2 Ủy viên
44 Tôn Thất Minh 1957 TS.BS Ủy viên
45 Trần Kiều Miên 1951 BS.CK2 Ủy viên
46 Nguyễn Hoài Nam 1961 PGS.BS Ủy viên
47 Vũ Anh Nhị 1952 PGS.BS. Ủy viên
48 Huỳnh Nghĩa 1965 TS.BS Ủy viên
49 Võ Thành Nhân 1955 PGS.BS Ủy viên
50 Vũ Minh Phúc 1964 PGS.BS Ủy viên
51 Lâm Hoài Phương 1957 PGS.BS Ủy viên
52 Trần Ngọc Sinh 1954 GS.BS Ủy viên
53 Nhan Trừng Sơn 1937 PGS.BS Ủy viên
54 Nguyễn Thị Kiều Tiên 1950 BS.CK1 Ủy viên
55 Trần Anh Tuấn 1962 PGS.BS Ủy viên
56 Nguyễn Thanh Tòng 1938 ThS.DS Ủy viên
57 Nguyễn Vĩnh Thống 1951 TS.BS Ủy viên
58 Lưu Ngân Tâm 1973 TS.BS Ủy viên
59 Lê Anh Thư 1956 PGS.BS Ủy viên
60 Nguyễn Thị Thanh 1958 TS.BS Ủy viên
61 Nguyễn Văn Thái 1954 TS.BS Ủy viên
62 Võ Văn Thành 1949 PGS.BS Ủy viên
63 Nguyễn Kim Thạch 1980 ThS.BS Ủy viên
64 Nguyễn Xuân Thắng 1965 BS.CK2 Ủy viên
65 Nguyễn Tất Thắng 1954 PGS.BS Ủy viên
66 Trịnh Tất Thắng 1985 BS.CK1 Ủy viên
67 Phan Quang Trí 1958 BS.CK2 Ủy viên
68 Nguyễn Văn Trí 1957 PGS.BS Ủy viên
69 Cao Hoài Trung 1955 KS Ủy viên
70 Phạm Hùng Vân 1953 TS.BS Ủy viên
71 Ngô Minh Xuân 1962 PGS.BS Ủy viên