Ban chấp hành Hội Y Học TP.HCM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII 2014 – 2019

1          Trương Thị Xuân Liễu                             1946          BS.CK1                      Chủ tịch

2          Huỳnh Anh Lan                                        1952          BS.CK2                      Phó chủ tịch, Tổng thư ký

3          Tăng Chí Thượng                                      1967          TS.BS                        Phó chủ tịch

4          Phạm Việt Thanh                                      1952          TS.BS                        Phó chủ tịch

5          Nguyễn Sào Trung                                    1951          GS.BS                        Phó chủ tịch

6          Nguyễn Thy Khuê                                     1949          PGS.BS                     Phó chủ tịch

7          Phan Thanh Hải                                        1949          BS                              Phó chủ tịch

8          Huỳnh Liên Đoàn                                      1947          BS.CK1                      Phó chủ tịch

9          Trần Thanh Xuân                                     1953          BS                              Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng

10        Lê Anh  Bá                                                 1950          BS                              Ủy viên thường vụ

11        Phan Văn Báu                                            1963          BS, luật gia                 Ủy viên thường vụ

12        Trần Thị Châu                                           1952          ThS. ĐD                    Ủy viên thường vụ

13        Nguyễn Thị Ngọc Dung                            1958          PGS.BS                     Ủy viên thường vụ

14        Đỗ Thị Ngọc Diệp                                      1963          BS.CK2                      Ủy viên thường vụ

15        Hứa Thị Ngọc Hà                                       1954          PGS.BS                     Ủy viên thường vụ

16        Hoàng Trọng Kim                                      1948          GS.BS                        Ủy viên thường vụ (thôi giữ nhiệm vụ)

17        Ngô Đồng Khanh                                       1960          TS.BS                        Ủy viên thường vụ

18        Lê Thị Tuyết Lan                                       1953          PGS.BS                     Ủy viên thường vụ

19        Vũ Thị Nhung                                            1950          PGS.BS                     Ủy viên thường vụ

20        Lê Quang Nghĩa                                         1949          GS.BS                        Ủy viên thường vụ

21        Đặng Vạn Phước                                       1947          GS.BS                        Ủy viên thường vụ

22        Huỳnh Tấn Tiến                                        1985          TS.BS                        Ủy viên thường vụ

23        Lê Thị Anh Thư                                         1963          PGS.BS                     Ủy viên thường vụ

24        Nguyễn Hồng Sơn                                     1962          PGS.BS                     Ủy viên thường vụ

25        Phạm Lê An                                               1963          PGS.BS                     Ủy viên

26        Phạm Thọ Tuấn Anh                                1953          PGS.BS                     Ủy viên

27        Bạch Văn Cam                                           1948          BS                              Ủy viên

28        Huỳnh Khắc Cường                                  1954          BS.CK2                      Ủy viên

29        Nguyễn Tấn Cường                                   1953          PGS.BS                     Ủy viên

30        Trần Chí Cường                                        1976          TS.BS                        Ủy viên

31        Nguyễn Hữu Chí                                        1951          TS.BS                        Ủy viên

32        Lê Chí Dũng                                               1953          PGS.BS                     Ủy viên

33        Nguyễn Huy Dũng                                     1955          TS.BS                        Ủy viên

34        Trần Công Duyệt                                       1942          TS.BS                        Ủy viên

35        Trương Quang Định                                 1966          PGS.BS                     Ủy viên

36        Phan Vương Huy Đổng                            1968          BS.CK1                      Ủy viên

37        Lê Hành                                                      1953          PGS.BS                     Ủy viên

38        Võ Văn Tự Hiến                                         1956          BS                              Ủy viên

39        Vũ Đình Hùng                                           1949          PGS.BS                     Ủy viên

40        Nguyễn Thi Hùng                                      1954          PGS.BS                     Ủy viên

41        Nguyễn Thị Hương                                    1954          ThS                            Ủy viên

42        Phạm Ngọc Hoa                                         1950          PGS.BS                     Ủy viên

43        Thái Văn Lộc                                             1964          ThS                            Ủy viên

44        Lê Hoàng Minh                                          1956          BS.CK2                      Ủy viên

45        Tôn Thất Minh                                          1957          TS.BS                        Ủy viên

46        Trần Kiều Miên                                          1951          BS.CK2                      Ủy viên

47        Nguyễn Hoài Nam                                     1961          PGS.BS                     Ủy viên

48        Vũ Anh Nhị                                                1952          PGS.BS.                    Ủy viên

49        Huỳnh Nghĩa                                              1965          TS.BS                        Ủy viên

50        Võ Thành Nhân                                         1955          PGS.BS                     Ủy viên

51        Vũ Minh Phúc                                            1964          PGS.BS                     Ủy viên

52        Lâm Hoài Phương                                     1957          PGS.BS                     Ủy viên

53        Trần Ngọc Sinh                                          1954          GS.BS                        Ủy viên

54        Nhan Trừng Sơn                                       1937          PGS.BS                     Ủy viên

55        Nguyễn Thị Kiều Tiên                               1950          BS.CK1                      Ủy viên

56        Trần Anh Tuấn                                         1962          PGS.BS                     Ủy viên

57        Nguyễn Thanh Tòng                                 1938          ThS.DS                      Ủy viên

58        Nguyễn Vĩnh Thống                                  1951          TS.BS                        Ủy viên

59        Lưu Ngân Tâm                                          1973          TS.BS                        Ủy viên

60        Lê Anh Thư                                                1956          PGS.BS                     Ủy viên

61        Nguyễn Thị Thanh                                    1958          TS.BS                        Ủy viên

62        Nguyễn Văn Thái                                      1954          TS.BS                        Ủy viên

63        Võ Văn Thành                                           1949          PGS.BS                     Ủy viên

64        Nguyễn Kim Thạch                                   1980          ThS.BS                      Ủy viên

65        Nguyễn Xuân Thắng                                 1965          BS.CK2                      Ủy viên

66        Nguyễn Tất Thắng                                    1954          PGS.BS                     Ủy viên

67        Trịnh Tất Thắng                                        1985          BS.CK1                      Ủy viên

68        Phan Quang Trí                                         1958          BS.CK2                      Ủy viên

69        Nguyễn Văn Trí                                         1957          PGS.BS                     Ủy viên

70        Cao Hoài Trung                                         1955          KS                              Ủy viên

71        Trần Diệp Tuấn                                         1967          PGS.TS.                     Ủy viên

72        Phạm Hùng Vân                                        1953          TS.BS                        Ủy viên

73        Ngô Minh Xuân                                         1962          PGS.BS                     Ủy viên

 

CHỦ TỊCH HỘI CHUYÊN KHOA TRONG BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG

1          BS. Nguyễn Ngọc Anh

2          BS. Trần Ngọc Bảo

3          PGS.TS. Phạm Văn Bùi

4          PGS.TS. Nguyễn Hữu Chức

5          TS.BS. Phù Chí Dũng

6          PGS.TS. Đặng Xuân Hùng

7          TS.BS. Nguyễn Hữu Lân

8          BS.CK2. Châu Thị Kim Liên

9          PGS.TS. Trần Văn Ngọc