Quyết định số: 25/QĐ-UB ngày 01.02.1979 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc thành lập Hội Y học TP.HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 25 /QĐ-UB 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 1979

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc thành lập  Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh .
——————

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;


– Căn cứ Luật số 142 SL-DC,04 ngày 20-05-1957 của Quốc Hội quy định quyền lập Hội;


– Căn cứ Điều lệ của Tổng hội Y học Việt nam;


– Theo đề nghị của Ban Thường  vụ Tổng Hội Y Học Việt Nam  (công văn ngày 14-11-1977) và của đồng chí Giám đốc Sở Y Tế thành phố hồ Chí Minh;


QUYẾT  ĐỊNH

 

Điều 1: Nay cho phép thành lập  Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng Hội Y học Việt nam.


Điều 2: Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh được phép tổ chức các chi hội theo từng chuyên khoa trong các cơ sở Quận và Dân y trực thuộc thành phố hoặc của Trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo đúng điều lệ của Tổng Hội Y học Việt nam.


Điều 3: Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh được xử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng.


Điều 4: Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Chánh quyền, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc các Sở Tài chánh, Sở Y tế, Sở Công an, Ngân hàng thành phố, Hội Y Học thành phố chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 

Nơi nhận:                                                              
   – Văn phòng Thành ủy                                         
   – BKG  Thành ủy
   – Tổng hội Y Học VN
   – Như điều 4
   – Sở Công an-Ngân hàng TP
   – Văn phòng-Lưu
   s.5b
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)

Lê Đình Nhơn