Bổ sung quy chế đăng ký – quản lý hội thảo khoa học về y tế

               HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       59B Nguyễn Thị minh Khai – Q.1. TP.HCM                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc            
ĐT: 39 309 634 – ĐT/Fax:39 301 288  Email:  hhyd@vnn.vn          TP. HCM, Ngày 01 Tháng 07   Năm 2013
             Số :  56  /2013 / HYH-KH-CV
                          —————-

 
 
                     Kính gửi : Chủ tịch các Hội Chuyên khoa –Hội Y học TP. Hồ Chí Minh.
                                                        ——————————–

 
 
            Căn cứ thông tư số 3420/HD-BVHTTDL,ngày 02.10.2012 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch,  hướng dẫn về trang trí lễ hội ; Qui chế  Số : 085/2009 / HYH-TC-QC , ngày 24.11.2009 và công văn số 068/2012/HYH-KH-CV ,ngày 31.08.2012 của hội y học TP. Hồ Chí Minh , qui định về đăng ký , quản lý hội nghị , hội thảo khoa học về  y tế tổ chức trong các hội chuyên khoa thuộc hội Y học TP. Hồ Chí Minh .
           Căn cứ  tình hình thực hiện qui định về đăng ký và quản lý hội nghị hội thảo về y tế ở các hội chuyên khoa trong thời gian qua.
           Thường trực hội Y học TP. Hồ Chí Minh , đề nghị các hội chuyên khoa lưu ý 02 vấn đề sau đây trong qúa trình tổ chức thực hiện qui chế đăng ký, quản lý hội thảo khoa học :
1., Về Nội dung tổ chức hội thảo: Phải thực hiện đúng nội dung giấy phép đã ghi , nếu hội nghị , hội thảo khoa học có kết hợp mổ thị phạm , chuyển giao kỹ thuật …, cần  xin phép riêng .
2. Về hình thức tổ chức hội thảo:
a.         Thư mời :
·        Hội thảo phải lấy danh nghĩa của Hội chuyên khoa đăng ký hội thảo in tiêu đề thư mời , trường hợp  liên kết thì dùng danh nghĩa cả Hội chuyên khoa và đơn vị liên kết,
·        Ngôn ngữ dùng trong thư mời bằng tiếng Việt , trường hợp cần thiết dùng song ngữ .
·        Gửi  Văn pbòng hội Y học 05( năm ) Thư mời để mời thường trực hội tham dự .
 
b.   Trang trí trong phòng hội thảo : Theo qui định tại hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL, ngày 02.10.2012 của Bộ Văn Hóa , Thể Thao và Du Lịch.
 
Trên đây là một số điểm bổ sung , nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc đăng ký hội nghị , hội thảo khoa học của các hội chuyên khoa , đồng thời phòng chống những sai sót không đáng có trong qúa trình đăng ký , quản lý hội nghị hội thảo khoa học .
        Trân trọng kính chào
 
                                                                                                                  TM.  Hội Y học TP. HCM
Nơi nhận:                                                                                                           KT. Chủ Tịch
–         Như trên                                                                                                    Phó Chủ Tịch
–          Sở Y tế ( Phòng NV.Y)                                                               
–         Các Công ty                                                                                                (Đã ấn ký)
–         Văn phòng hội ( bộ phận tiếp nhận hồ sơ)
–         Lưu
                                                                                                                   BS. Trương Thị Xuân Liễu