Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

 BỘ Y TẾ       Số:  07 /2011/TT-BYT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ...

  • Quyết định số: 54/2011/QĐ-UBND, ngày 03.08.2011 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM , về việc Phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh .
  • Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thông tư 28/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
  • Quy trình thành lập Hội, Đại hội NK và Đại hội bất thường – Hội thành viên thuộc HYH TP.HCM
  • Quyết định số: 76/2010/QĐ-TTg về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
  • Công văn 6294/SYT-NVY ngày 22.10.2014 v/v triển khai các quy định nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
  • Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 21.03.2011 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
  • Thông tư số: 03/2013/TT-BNV v/v quy định chi tiết thi hành NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.04.2010 qui định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội và NĐ số 33/2012/NĐ-CP ngày 13.04.2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều NĐ số 45/2010/NĐ-CP
  • Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04.7.2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập