Quy chế làm việc của Ban Chấp hành HYH TP.HCM

Ảnh mặc định

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 59B Nguyễn Thị Minh Khai.Q.I.TP.HCM ĐT: 39309634 – ĐT/Fax: 39301288 E.mail: hhyd@.vnn.vn Số: 06/2009-HYH-QC CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ————————————– TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2009 ...