Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND, ngày 03.08.2011của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh , về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội , quỹ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Ảnh mặc định

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 26/2011/CT-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2011  CHỈ THỊ VỀ TĂNG ...