Quyết định số: 583/QĐ-UB ngày 09.04.1992 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc đổi tên Hội Y học TP.HCM thành Hội Y Dược học TP.HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 583 /QĐ-UB 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 1992

QUYẾT  ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

Về việc đổi tên  Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh
thành Hội Y Dược Học thành phố Hồ Chí Minh.
——————

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 – Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1989;

– Xét đề nghị của Tổng thư ký Hội Y Học thành phố hồ Chí Minh và Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố;

QUYẾT  ĐỊNH 

 Điều 1: Nay cho phép Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Hội Y Dược Học  thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Y Dược Học  thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở  ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2
: Hội Y Dược học thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo điều lệ của Tổng Hội Y Dược học Việt nam.

Kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc của Hội do Hội tự lo liệu theo tinh thần Chỉ thị  01/CT ngày 05/01/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

Điều 3
: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 25/QĐ-UB ngày 01/02/1979 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4
:
Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Y tế và Tổng thư ký  Hội Y Dược Học thành phố chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
   – Như điều 4
   – TT/TU, TT/UB  
   – Các Ban TU (TC,TTVH)  
   – CA/TP (PC13)
   – NHNN/TP, Sở TC/TP
   – Ban TCCQ/TP
   – VPUB: NC,TH,VX
   – Lưu.
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)

Trang Văn Quý