CV 6221/HD-SYT ngày 07.9.2015 hướng dẫn về thời gian, hình thức, điều kiện xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục

Ảnh mặc định

tải về

  • QD 06/2015/QĐ-UBND về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực dự phòng của TP.HCM.
  • Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quyết định số: 3841/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Y học TP. HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)
  • Quyết định số: 3840/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP. HCM về việc Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)
  • Quyết định số: 113/QĐ-UB ngày 10.01.2005 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động Hội Y học TP.HCM, nhiệm kỳ 2004-2009 (NK VI)
  • Quyết định số: 112/QĐ-UB ngày 10.01.2005 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc công nhận Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2004-2009 (NK VI)
  • Quyết định số: 583/QĐ-UB ngày 09.04.1992 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc đổi tên Hội Y học TP.HCM thành Hội Y Dược học TP.HCM
  • Quyết định số: 25/QĐ-UB ngày 01.02.1979 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc thành lập Hội Y học TP.HCM
  • Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, ngày 5.5.2011, của Ủy ban nhân dân TP. HCM về xác định danh sách hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi Tp. Hồ Chí Minh
  • 12