02839309634

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh mặc định

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018 ...

  • Quyết định số: 6005/QĐ-UB ngày 09.12.2014 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về thi đua, khen thưởng
  • CV 6221/HD-SYT ngày 07.9.2015 hướng dẫn về thời gian, hình thức, điều kiện xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục
  • QD 06/2015/QĐ-UBND về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực dự phòng của TP.HCM.
  • Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quyết định số: 3841/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Y học TP. HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)
  • Quyết định số: 3840/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP. HCM về việc Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)
  • Quyết định số: 113/QĐ-UB ngày 10.01.2005 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động Hội Y học TP.HCM, nhiệm kỳ 2004-2009 (NK VI)
  • Quyết định số: 112/QĐ-UB ngày 10.01.2005 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc công nhận Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2004-2009 (NK VI)