Quyết định số: 6005/QĐ-UB ngày 09.12.2014 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về: Quyết định số: 6005/QĐ-UB ngày 09.12.2014 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh  

  • Quyết định số: 25/QĐ-UB ngày 01.02.1979 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc thành lập Hội Y học TP.HCM
  • Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, ngày 5.5.2011, của Ủy ban nhân dân TP. HCM về xác định danh sách hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi Tp. Hồ Chí Minh
  • Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND, ngày 03.08.2011của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh , về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội , quỹ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
  • Quyết định số: 54/2011/QĐ-UBND, ngày 03.08.2011 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM , về việc Phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh .
  • Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về thi đua, khen thưởng
  • CV 6221/HD-SYT ngày 07.9.2015 hướng dẫn về thời gian, hình thức, điều kiện xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục
  • QD 06/2015/QĐ-UBND về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực dự phòng của TP.HCM.
  • Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quyết định số: 3841/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Y học TP. HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)
  • 12