Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh mặc định

    ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          Số: 23/2013/QĐ-UBND          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ...

  • Quyết định số: 3841/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Y học TP. HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)
  • Quyết định số: 3840/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP. HCM về việc Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)
  • Quyết định số: 113/QĐ-UB ngày 10.01.2005 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động Hội Y học TP.HCM, nhiệm kỳ 2004-2009 (NK VI)
  • Quyết định số: 112/QĐ-UB ngày 10.01.2005 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc công nhận Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2004-2009 (NK VI)
  • Quyết định số: 583/QĐ-UB ngày 09.04.1992 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc đổi tên Hội Y học TP.HCM thành Hội Y Dược học TP.HCM
  • Quyết định số: 25/QĐ-UB ngày 01.02.1979 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc thành lập Hội Y học TP.HCM
  • Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, ngày 5.5.2011, của Ủy ban nhân dân TP. HCM về xác định danh sách hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi Tp. Hồ Chí Minh
  • Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND, ngày 03.08.2011của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh , về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội , quỹ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
  • Quyết định số: 54/2011/QĐ-UBND, ngày 03.08.2011 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM , về việc Phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh .
  • 12