Quyết định 1092/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Ảnh mặc định

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1092/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm ...