Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh mặc định

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018 ...

  • Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
  • Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
  • Quyết định 1092/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam
  • Nghị quyết công nhận Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII (2014-2019)
  • Quyết định số: 6005/QĐ-UB ngày 09.12.2014 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 25 (2016-2018)
  • Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 21.03.2011 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
  • Thông tư số: 03/2013/TT-BNV v/v quy định chi tiết thi hành NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.04.2010 qui định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội và NĐ số 33/2012/NĐ-CP ngày 13.04.2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều NĐ số 45/2010/NĐ-CP
  • Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04.7.2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập