Chi tiết Quy trình, quy chế Hội Y học Tp.HCM khóa VIII (2014-2019)

Chi tiết Quy trình, quy chế Hội Y học Tp.HCM khóa VIII (2014-2019)
____________________________________________________________________

1. QUY TRÌNH THÀNH LẬP HỘI, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VÀ ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG
HỘI CHUYÊN KHOA THUỘC HỘI Y HỌC TP.HCM
(xem chi tiết tại đây)

Quy trình gồm có 26 biểu mẫu chi tiết (xem mẫu 1 đến mẫu 26 bên dưới)

2. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC KHÓA VIII Nhiệm kỳ 2014-2019 (xem chi tiết tại đây)

3. QUY CHẾ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG (xem chi tiết tại đây)

4. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
(xem chi tiết tại đây)

5. QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ (xem chi tiết tại đây)

6. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (xem chi tiết tại đây)

7. QUY ĐỊNH HỘI PHÍ 2007 (xem chi tiết tại đây)

8. QUY ĐỊNH MẪU DẤU VÀ SỬ DỤNG CON DẤU (xem chi tiết tại đây)

9. QUY CHẾ, QUY TRÌNH THỤ LÝ VĂN BẢN (xem chi tiết tại đây)

………………………….. 26 biểu mẫu ……………………………….

Mẫu 1: Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội (xem chi tiết)

Mẫu 2: Danh sách ban vận động (xem chi tiết)

Mẫu 3: Giấy thỏa thuận của hội hiện hữu về thành lập hội mới cùng lĩnh vực (xem chi tiết)

Mẫu 4: Văn bản thỏa thuận đặt trụ sở (xem chi tiết)

Mẫu 5: Đơn cá nhân đăng ký tham gia hội (xem chi tiết)

Mẫu 6: Đơn tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội (xem chi tiết)

Mẫu 7: Danh sách hội viên (xem chi tiết)

Mẫu 8: Đơn đề nghị thành lập Hội (xem chi tiết)

Mẫu 9: Quy chế tổ chức hoạt động liên chi hội (xem chi tiết)

Mẫu 10: Phương hướng công tác hội nhiệm kỳ và kế hoạch hoạt động (xem chi tiết)

Mẫu 11: Văn bản đề nghị tổ chức đại hội (xem chi tiết)

Mẫu 12: Chương trình đại hội (xem chi tiết)

Mẫu 13: Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (xem chi tiết)

Mẫu 14: Danh sách BCH nhiệm kỳ (xem chi tiết)

Mẫu 15: Biên bản đại hội (xem chi tiết)

Mẫu 16: Nghị quyết đại hội (xem chi tiết)

Mẫu 17: Biên bản họp BCH (xem chi tiết)

Mẫu 18: Phiếu lý lịch cá nhân (xem chi tiết)

Mẫu 19: Báo cáo kết quả đại hội (xem chi tiết)

Mẫu 20: Báo cáo nhiệm kỳ, định kỳ (xem chi tiết)

Mẫu 21: Văn bản đề nghị tổ chức đại hội (xem chi tiết)

Mẫu 22: Bản tự kiểm BCH nhiệm kỳ (xem chi tiết)

Mẫu 23: Biên bản bàn giao công tác (xem chi tiết)

Mẫu 24: Đơn xin hợp nhất Hội (xem chi tiết)

Mẫu 25: Báo cáo thay đổi Lãnh đạo (xem chi tiết)

Mẫu 26: Báo cáo thay đổi địa chỉ trụ sở (xem chi tiết)