02839309634

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh mặc định

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018 ...

  • Quyết định số: 6005/QĐ-UB ngày 09.12.2014 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quyết định số: 583/QĐ-UB ngày 09.04.1992 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc đổi tên Hội Y học TP.HCM thành Hội Y Dược học TP.HCM
  • Quyết định số: 25/QĐ-UB ngày 01.02.1979 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc thành lập Hội Y học TP.HCM
  • Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, ngày 5.5.2011, của Ủy ban nhân dân TP. HCM về xác định danh sách hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi Tp. Hồ Chí Minh
  • Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND, ngày 03.08.2011của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh , về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội , quỹ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
  • Quyết định số: 54/2011/QĐ-UBND, ngày 03.08.2011 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM , về việc Phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh .
  • Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về thi đua, khen thưởng
  • CV 6221/HD-SYT ngày 07.9.2015 hướng dẫn về thời gian, hình thức, điều kiện xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục
  • QD 06/2015/QĐ-UBND về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực dự phòng của TP.HCM.