Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, ngày 5.5.2011, của Ủy ban nhân dân TP. HCM về xác định danh sách hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi Tp. Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ XÁC ĐỊNH DANH SÁCH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 297/TTr-SNV ngày 25 tháng 4 năm 2011
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, gồm các hội như sau :

1. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố;

2. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố;

3. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố;

4. Hội Nhà văn thành phố;

5. Hội Âm nhạc thành phố;

6. Hội Điện ảnh thành phố;

7. Hội Nghệ sĩ múa thành phố;

8. Hội Kiến trúc sư thành phố;

9. Hội Mỹ thuật thành phố;

10. Hội Sân khấu thành phố;

11. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thành phố;

12. Hội Nhiếp ảnh thành phố;

13. Hội Nhà báo thành phố;

14. Hội Luật gia thành phố;

15. Hội Y học thành phố;

16. Hội Đông y thành phố;

17. Liên minh Hợp tác xã thành phố;

18. Hội Chữ thập đỏ thành phố;

19. Hội Người mù thành phố;

20. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố;

21. Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố;

22. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố;

23. Hội Khuyến học thành phố;

24. Hội Sinh viên thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở – ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ấn ký)

Hứa Ngọc Thuận