Quyết định số: 112/QĐ-UB ngày 10.01.2005 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM v.việc công nhận Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2004-2009 (NK VI)

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 112 /QĐ-UB 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Về công nhận Ban chấp hành Hội Y Học
thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI ( 2004-2009).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Theo biên bản Đại hội đại biểu Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 10 năm 2004;

– Xét đề nghị của Chủ tịch  Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh  tại văn bản số 040/HYH ngày 06 tháng 11 năm 2004; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tại Văn bản số 168/TC-LHH ngày 15 tháng 11 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội Vụ thành phố tại Tờ trình số 409/TTr-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2004;

 QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhậnBan Chấp Hành Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2004 – 2009) gồm 51 thành viên được Đại hội đại biểu Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 10 năm 2004 nhất trí bầu ra như sau:

1. VS TS DƯƠNG QUANG TRUNG

Chủ tịch Hội;

2. TS BS PHẠM DUY LINH

Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội;

3. BS NGUYỄN THẾ DŨNG

Phó chủ tịch Hội;

4. BS PHAN THANH HẢI

Phó chủ tịch Hội;

5. BS CK II HUỲNH ANH LAN

Phó chủ tịch Hội;

6. PGS BS VÕ THÀNH PHỤNG

Phó chủ tịch Hội;

7. BS TRƯƠNG XUÂN LIỄU

Phó Tổng thư ký Hội;

8. BS LÊ THIỆN ANH TUẤN

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

9. BS LÊ ANH BÁ

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

10. BS ĐẶNG CÔNG BẰNG

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

11. BS LS PHAN VĂN BÁU

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

12. CN TRẦN THỊ CHÂU

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

13. TS BS NGUYỄN VĂN HOÀNG ĐẠO

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

14. PGS BS NGUYỄN THẾ HIỆP

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

15. GS TS ĐẶNG VẠN PHƯỚC

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

16. BS CÁI PHÚC THẮNG

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

17. BS TRẦN TẤN TRÂM

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

18. BS TRẦN ĐÔNG A

Ủy viên Ban Chấp hành;

19. PGS BS TRẦN VĂN BÉ

Ủy viên Ban Chấp hành;

20. BS BẠCH VĂN CAM

Ủy viên Ban Chấp hành;

21. PGS TS LÊ CHÍ DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành;

22. BS NGUYỄN NGỌC DUY

Ủy viên Ban Chấp hành;

23. PGS TS TRẦN CÔNG DUYỆT

Ủy viên Ban Chấp hành;

24. ThS BS LÊ THANH HẢI

Ủy viên Ban Chấp hành;

25. BS CK1 NGUYỄN THỊ HẢO

Ủy viên Ban Chấp hành;

26. TS DS BÙI TÙNG HIỆP

Ủy viên Ban Chấp hành;

27. TS BS PHẠM NGỌC HOA

Ủy viên Ban Chấp hành;

28. ThS NGUYỄN THI HƯƠNG

Ủy viên Ban Chấp hành;

29. BS CK I BÙI THỊ HUỆ

Ủy viên Ban Chấp hành;

30. PGS, BS NGUYỄN CHẤN HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành;

31. PGS TS NGUYỄN THY KHUÊ

Ủy viên Ban Chấp hành;

32. ThS TRỊNH THỊ LOAN

Ủy viên Ban Chấp hành;

33. BS TRẦN KIỀU MIÊN

Ủy viên Ban Chấp hành;

34. BS CK II LE MINH

Ủy viên Ban Chấp hành;

35. BS CK II TRẦN THANH MỸ

Ủy viên Ban Chấp hành;

36. PGS TS NGUYỄN HOÀI NAM

Ủy viên Ban Chấp hành;

37. PGS BS NGUYỄN XUÂN NGHIÊM

Ủy viên Ban Chấp hành;

38. PGS TS LÊ QUANG NGHĨA

Ủy viên Ban Chấp hành;

39. TS BS VŨ THỊ NHUNG

Ủy viên Ban Chấp hành;

40. GS BS NGUYỄN VĂN ĐỨC

Ủy viên Ban Chấp hành;

41. GS TS NGUYỄN MẠNH PHAN

Ủy viên Ban Chấp hành;

42. DS NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Ủy viên Ban Chấp hành;

43. BS NGUYỄN VĂN QUANG

Ủy viên Ban Chấp hành;

44. BS CK1 HOÀNG THỊ QÚY

Ủy viên Ban Chấp hành;

45. BS CK I TRỊNH TẤT THẮNG

Ủy viên Ban Chấp hành;

46. ThS BS NGUYỄN THỊ THANH

Ủy viên Ban Chấp hành;

47. PGS TS VÕ VĂN THÀNH

Ủy viên Ban Chấp hành;

48. GS TS LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Ban Chấp hành;

49. PGS TS DƯƠNG QUANG TRÍ

Ủy viên Ban Chấp hành;

50. BS CK II LÊ THỊ THANH XUYÊN

Ủy viên Ban Chấp hành;

Điều 2: Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố  và Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3
– Thường trực Thành ủy
– Thường trực  UBND.TP
– Ban Tổ chức Thành ủy
– Ban Dân vận Thành ủy
– Công an thành phố (PC.13)
– Sở Nội vụ TP (2b)
– VPHĐ-UB: PVP/VX
– Tổ VX                 
– Lưu (VX-Nh)
KT.CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 

( Đã ký và đóng dấu) 

     Nguyễn Thành Tài