Hướng dẫn bình chọn thi đua – khen thưởng

              TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

 

 

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 59B Nguyễn Thị Minh Khai.Q.I.TP.HCM

ĐT: 9309634 – ĐT/Fax: 9301288

E.mail: hhyd@.vnn.vn

www.hoiyhoctphcm.org.vn

        SỐ :   63/ 2008 / HYH- HD/TĐKT 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

 

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          TP. Hồ Chí Minh, ngày 09   tháng 12   năm 2008

 

 

HƯỚNG DẪN.

(Lập hồ sơ đề nghị Khen thưởng nhân dịp sơ kết năm hoạt động Văn phòng và  sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ , tổng kết công tác nhiệm kỳ của các hội  chuyên khoa thuộc hội y học Tp. Hồ Chí Minh)

                                                                  ————————  

 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ban hành ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.04.2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng .

Căn cứ tinh thần cuộc họp của Ban thường trực Hội Y học TP. Hồ Chí Minh ngày 2/12/2008, nhằm chuẩn bị Sơ kết năm hoạt động Văn phòng và  Sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ , Tổng kết công tác nhiệm kỳ của các hội  chuyên khoa thuộc hội y học Tp. Hồ Chí Minh .

Hội y học Tp. Hồ Chí Minh, hướng dẫn các Hội chuyên khoa , các đơn vị trực thuộc  tổ chức bình chọn tập thể,cá nhân  có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng nhân dịp Sơ kết năm hoạt động Văn phòng và  Sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ , Tổng kết công tác nhiệm kỳ của các hội  chuyên khoa thuộc hội y học Tp. Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

I.             Đối tượng tham gia:

Tất cả các Hội  Chuyên khoa , đơn vị trực thuộc và cán bộ hội viên, thuộc Hội Y học TP. Hồ Chí minh,  tham gia họat động hội từ 01 năm trở lên nếu đạt đủ thành tích sau đây đều được xét chọn đề nghị khen thưởng

II.                Tiêu chuẩn:

1    Giấy khen của Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh :

a.       Giấy khen của Hội y học TP. Hồ Chí Minh, cấp cho tập thể đạt 04 tiêu chuẩn dưới đây :

·              Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội giao .

·              Nội bộ đòan kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt phong trào nghiên cứu khoa học và đào tạo liên tục cho hội viên.

·              Chăm lo tốt quyền lợi hội viên, có tinh thần tập thể và thực hành tiết kiệm.

·              Thực hiện đầy đủ các chế độ với tổ chức cấp trên.

b.   Giấy khen của Hội y học TP. Hồ Chí Minh, cấp cho cá nhân đạt 03 tiêu chuẩn dưới đây :

·              Hoàn thành tốt nhiệm vụ hội viên và nghĩa vụ công dân.

·              Có phẩm chất, đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và điều lệ hội.

·              Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2.      Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật.TP. Hồ Chí Minh.

a.       Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí minh cấp cho tập thể đạt được 4 tiêu chuẩn nêu mục 1.a. và  đóng góp cho các phong trào do Liên hiệp hội phát động, như Sáng tạo khoa học kỹ thuật, tham gia phong trào từ thiện…..và được 01 lần hội Y học TP. Hồ Chí Minh tặng giấy khen .

b.      Giấy khen của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí minh cấp cho cá nhân đạt được 3 tiêu chuẩn nêu mục 1.b trực tiếp tham gia  đóng góp  cho các phong trào do Liên Hiệp hội phát động như Sáng tạo khoa học kỹ thuật, tham gia phong trào từ thiện…..và 01 lần được hội Y học tặng giấy khen .

3.      Bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam.

a.       Bằng khen của Tổng Hội Y học Việt Namcấp cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau

·              Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hội giao.

·              Nội bộ đòan kết, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua (chú ý thi đua sáng kiến cải tiến).

·               Chăm lo tốt quyền lợi hợp pháp của Hội viên, có tinh thần tập thể  và thực hành tiết kiệm.

·              Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với mọi thành  viên trong tập thể

·              Có được tặng 02 giấy khen của Liên Hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hoặc được tặng 03 giấy khen của Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh .

b.      Bằng khen của Tổng hội y học Việt Nam  cấp cho cá nhân đạt được các tiêu chuẩn sau:

·              Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội giao và nghĩa vụ công dân.

·               Có phẩm chất đạo đức tốt, đòan kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Điều lệ hội .

·      Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;  đi đầu trong phong trào tổ chức  đào tạo liên tục cho hội viên.
Có được tặng 02 giấy khen của Liên Hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hoặc được tặng 03 giấy khen của Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh

4.      Bằng khen của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

a.       Bằng khen của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau :

·              Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ hội giao. Nội bộ đòan kết, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua (chú ý thi đua sáng kiến cải tiến).

·              Chăm lo tốt quyền lợi hợp pháp của Hội viên, có tinh thần tập thể và thực hành tiết kiệm.

·              Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

·              Được tặng Bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam, (hay Hội chuyên khoa trung ương), hoặc  được tặng 03 giấy khen của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, hay được tặng 04 giấy khen của Hội y học TP. HCM.

·              Lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi bật.

b.      Bằng khen của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minhcấp cho các cá nhân  đạt  các tiêu chuẩn sau:

·              Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội giao và nghĩa vụ công dân.Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Điều lệ hội.

·              Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;  đi đầu trong phong trào tổ chức  đào tạo liên tục cho hội viên

·              Có được tặng Bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam, (hay Hội chuyên khoa Trung ương) ,hoặc được tăng 03 giấy khen của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, hoặc có 04 giấy khen của Hội y học TP. HCM.

·               Lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi bật.

5.      Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

a.       Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

·        Để tặng cho tập thể đã được tặng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh ( thành ),  đoàn  thể Trung ương, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc “ hoặc đã được tặng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh ( thành ), đòan thể Trung ương, đạt danh hiệu đơn vị “ Quyết thắng “ liên tục 3 năm liền trở lên.

·        Lập được thành tích đột xuất.    

b.      Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ :

·        Được tặng cho cá nhân đã được tặng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh ( thành ), đoàn thể Trung ương, đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở  “  liên tục 5 năm liền trở lên.

·        Lập được thành tích đột xuất.

6.      Huân chương lao động các hạng.( hạng 3)

a.   Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho tập thể đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

·        Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc “  và có một lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “.

·        Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu“Đơn vị quyết thắng“ và có một lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ,ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

·        Lập được thành tích xuất sắc, đột xuất.

 b.  Huân chương Lao động hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau :

·        5 năm liên tục đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở “ được tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành , Tỉnh ( Thành ) đòan thể trung ương

·        .Có 5 năm liên tục đạt danh hịệu“ Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở và được tặng “ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “ .

·        Có công trình Khoa học , nghệ thuật hoặc có sáng kiến , giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học cấp Bộ đánh giá xuất sắc , được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao , thiết thực.

·        Lập được thành tích xuất sắc đột xuất .

·        Có quá trình công hiến lâu dài tại các cơ quan, tổ chức, đòan thể.

III.               Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng :

1.      Giấy khen : 2 bộ hồ sơ

–     Công văn  đề nghị Khen thưởng (  mẫu KT.1 )

2.      Bằng khen : 5 bộ hồ sơ .

         Công văn đề nghị ( mẫu KT.a).

         Báo cáo thành tích của từng đối tượng ( mẫu số 2)

         Biên bản họp (Hội đồng Thi đua hay Ban thường vụ ) xét

3.      Huân chương : 6 bộ hồ sơ

         Công văn đề nghị ( mẫu KT.a).

          Báo cáo thành tích của từng đối tượng ( mẫu số 2)

          Biên bản họp (Hội đồng Thi đua hay Ban thường vụ) xét.

IV.              Quỹ thời gian xử lý hồ sơ trả lời kết quả :

1.      Giấy khen : 30 ngày  kể từ khi nhận đủ hồ sơ

2.      Bằng khen Tổng hội , Liên hiệp hội Việt Nam : 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

3.      bằng khen của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh: 90 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

4.      Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 120 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

5.      Huân chương : 180 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 

Để đánh giá,  khích lệ và tưởng thưởng  thành tích của tập thể và cá nhân đơn vị , nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của Hội ta, Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh mong các Chủ tịch và Ban chấp hành Hội chuyên khoa , các đơn vị trực thuộc đặc biệt quan tâm công tác này để  đảm bảo quyền lợi tinh thần cho mỗi  đơn vị và Hội viên của chúng ta

Trân trọng kính chào.

 

   TM. BCH Hội Y học TP. Hồ Chí Minh

                            Chủ tịch

Nơi nhận :                                                                     

–           UV BCH hội Y học TP. HCM

–           Chủ tịch và BCH các Hội thành viên.                                                                         ( Đã ký )

–           Lưu  V.P. Hội

                                                                                                                                VS.TS. Dương Quang Trung

 

 

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

HỘI :  ………………………….                              Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

 SỐ :               20…/CV-ĐN/KT                   TP. HCM , ngày          tháng            năm 20

                                        ——————-

V/việc : Đề nghị khen thưởng nhân dịp..                                                                                         (Mẫu KT.1)

                ………………………………

 

 

                                      Kính gửi : Hội y học Tp. Hồ Chí Minh .

 

 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ban hành ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ ý kiến để nghị của Ban thường vụ hội……………họp ngày ….tháng …… năm 20.. , thống nhất 100% đề nghị Hội Y học xét tặng thưởng giấy khen cho các tổ chức và cá nhân sau:

 

1.         DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN

———————–

STT

Tên đơn vị

Năm thành lập  

Hình thức đề nghị khen

Tóm tắt thành tích đã đạt được đề nghị khen thưởng

Phiếu tín nhiệm

Đơn vị cơ sở

Hội Y học .TP.

1

Hội Y học TP. Hồ Chí Minh

Thành lập năm 1979

 

1.Công tác tổ chức, xây dựng Hội

 2.Hoạt động khoa học 

3. Tư vấn Phản biện & xã hội từ thiện:

 4. Đã được khen thưởng

 

 

2

Họ và tên cá nhân:

Năm sinh

Năm tham gia

Chức vụ

Đơn vị

 

1.Công tác tổ chức, xây dựng Hội

 2.Hoạt động khoa học 

3. Tư vấn Phản biện & xã hội từ thiện:

 4. Đã được khen thưởng

 

 

:Tổng cộng danh sách gồm có :…………người .

                                                     

                                                                                                TM Hội …………………..

                                                                                                 Chủ tịch

 

 

Nơi nhận :

                 Hội Y học TP. Hồ Chí Minh .

                 Lưu

 

 

 

 

 

 

 

PC. Xin quý hội vui lòng gửi danh sách này về VP. Hội Y học bằng văn bản và bằng Email: huynhliendoan@gmail.com trước 30 ngày khi có nhu cầu nhận giấy khen

 

 HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI :  ………………………….                              Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 SỐ :               20…../CV-ĐN/KT                   TP. HCM , ngày          tháng            năm 20….

                 ——————-

V/việc : Đề nghị khen thưởng nhân dịp ….

      …………………………………….                                                                 (Mẫu KT.a)

                                               

 

                                      Kính gửi : Hội y học Tp. Hồ Chí Minh .

 

 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ban hành ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ văn bản số :            20… / HYH- HD/TĐKT ngày …. tháng …. năm 20…..của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh nhân dịp  sơ kết năm hoạt động Văn phòng và  sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ , tổng kết công tác nhiệm kỳ của các hội  chuyên khoa thuộc hội y học Tp. Hồ Chí Minh .

Căn cứ biên bản họp ( Hội đồng thi đua hoặc Ban thường vụ hội) ngày   tháng      ……………năm 20….. của Hội………………, thống nhất 100% đề nghị Hội Y học xét tặng thưởng giấy khen cho tập thể,cá nhân sau đây :”Đã có thành tích hòan thành xuất sắc họat động hội .

1.      Tăng bằng khen của Tổng hội Y học và Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam:

STT

Tên đơn vị

Năm thành lập  

Hình thức đề nghị khen

Tóm tắt thành tích đã đạt được đề nghị khen thưởng

Phiếu tín nhiệm

Đơn vị cơ sở

Hội Y học .TP.

1

Hội Y học TP. Hồ Chí Minh

Thành lập năm 1979

 

1.Công tác tổ chức, xây dựng Hội

 2.Hoạt động khoa học 

3. Tư vấn Phản biện & xã hội từ thiện:

 4. Đã được khen thưởng

 

 

2

Họ và tên cá nhân:

Năm sinh

Năm tham gia

Chức vụ

Đơn vị

 

1.Công tác tổ chức, xây dựng Hội

 2.Hoạt động khoa học 

3. Tư vấn Phản biện & xã hội từ thiện:

 4. Đã được khen thưởng

 

 

2.      Tặng Bằng khencủa Ủy Ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh  và của Thủ tướng Chính phủ

STT

Tên đơn vị

Năm thành lập  

Hình thức đề nghị khen

Tóm tắt thành tích đã đạt được đề nghị khen thưởng

Phiếu tín nhiệm

Đơn vị cơ sở

Hội Y học .TP.

1

Hội Y học TP. Hồ Chí Minh

Thành lập năm 1979

 

1.Công tác tổ chức, xây dựng Hội

 2.Hoạt động khoa học 

3. Tư vấn Phản biện & xã hội từ thiện:

 4. Đã được khen thưởng

 

 

2

Họ và tên cá nhân:

Năm sinh

Năm tham gia

Chức vụ

Đơn vị

 

1.Công tác tổ chức, xây dựng Hội

 2.Hoạt động khoa học 

3. Tư vấn Phản biện & xã hội từ thiện:

 4. Đã được khen thưởng

 

 

3.      Tặng Huân chương Lao động hạng ba .

STT

Tên đơn vị

Năm thành lập  

Hình thức đề nghị khen

Tóm tắt thành tích đã đạt được đề nghị khen thưởng

Phiếu tín nhiệm

Đơn vị cơ sở

Hội Y học .TP.

1

Hội Y học TP. Hồ Chí Minh

Thành lập năm 1979

 

1.Công tác tổ chức, xây dựng Hội

 2.Hoạt động khoa học 

3. Tư vấn Phản biện & xã hội từ thiện:

 4. Đã được khen thưởng

 

 

2

Họ và tên cá nhân:

Năm sinh

Năm tham gia

Chức vụ

Đơn vị

 

1.Công tác tổ chức, xây dựng Hội

 2.Hoạt động khoa học 

3. Tư vấn Phản biện & xã hội từ thiện:

 4. Đã được khen thưởng

 

 

:Tổng cộng danh sách gồm có :…………tập thể và …………….Cá nhân  .

                                                    

                                                                                                               TM Hội …………………..

                                                                                                                        Chủ tịch

 

 

Nơi nhận :

                 Hội Y học TP. Hồ Chí Minh .

                 Lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC. Xin quý hội vui lòng gửi Hồ sơ đề nghị khen thưởng  về VP. Hội Y học bằng văn bản và bằng Email: huynhliendoan@gmail.com theo thời gian qui định tại mục IV văn bản hướng dẫn  bình chọn thi đua  

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 2– Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi  đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …..

BáO CáO THàNH TíCH

Đề nghị tặng thưởng……(2)

I- Sơ lược lý lịch:

– Họ và tên:                                Bí danh (nếu có):                       Nam, nữ:

– Ngày, tháng, năm sinh:

– Quê quán (3):

– Nơi thư­ờng trú:

– Đơn vị công tác:

– Chức vụ hiện nay:

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

– Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):

– Quá trình công tác (4):

– Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):

2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận

– Thành tích đạt được:

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận, (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).  (7)

 

                                                                        Tp. HCM , Ngày       tháng    năm 20

                                                                                                   Người khai

                                                                                               (ký tên ghi rõ họ  tên )

 

Chủ tịch Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh

trực tiếp nhận xét, xác nhận

(Ký, đóng dấu)

Chủ tịch hội :………

(Ký, đóng dấu)

Xác nhận của cấp trình khen

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Chú ý : Đề nghị quý vị gửi bản thành thích này bằng Email theo địa chỉ : huynhliendoan@gmail.com

 

Ghi chú:

– (1): Báo cáo thành tích 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ư­ơng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ­ương.

– (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

– (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ư­ơng).

– (4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính.

– (5): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh báo cáo thêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận của Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đơn vị có trụ sở chính).

– (6): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ đư­ợc giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới công tác quản lý, nh­ững sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

– (7): Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

+ Ghi rõ quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 06 năm đối Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ….

+ Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc": ghi rõ thời gian 02 lần liên tục được phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ư­ơng" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp h­ữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ­ương" ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.