QD 06/2015/QĐ-UBND về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực dự phòng của TP.HCM.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 06/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015;

Xét Tờ trình số 7643/TTrLS-SYT-STC ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài chính và Sở Y tế về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chính sách thu hút

1. Đối tượng hưởng chính sách thu hút: Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú, Tiến sĩ y khoa, Thạc sĩ y khoa, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ, Cử nhân y tế công cộng, Sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa hệ chính quy cam kết tình nguyện về công tác tại lĩnh vực y tế dự phòng thuộc 05 huyện (Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè), Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Pháp y Tâm Thần với thời gian tối thiểu từ 5 năm trở lên, ngoài chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật còn được hưởng các chế độ hỗ trợ quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Nội dung chính sách:

a) Trợ cấp hàng tháng:

– Đối với Bác sĩ chuyên khoa II, Tiến sĩ y khoa, Thạc sĩ y khoa, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề về công tác tại huyện Cần Giờ được trợ cấp 3 lần mức lương cơ sở/tháng; trường hợp về công tác tại 04 huyện còn lại (Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn) và Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định Pháp Y Tâm Thần được trợ cấp 2,5 lầnmức lương cơ sở/tháng.

– Đối với Cử nhân Y tế công cộng, sinh viên tốt nghiệp Đại học Y khoa hệ chính quy về công tác tại huyện Cần Giờ được trợ cấp 2 lần mức lương cơ sở/tháng; trường hợp về công tác tại 04 huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định Pháp Y Tâm Thần được trợ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng.

Thời gian hưởng trợ cấp là 5 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

b) Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng được thu hút về công tác tại 05 huyện:

Các đối tượng được hưởng chính sách thu hút về công tác tại lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn 05 huyện được hưởng chính sách về đào tạo, bồi dưỡng tương tự như cán bộ, viên chức công tác tại huyện Cần Giờ theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ

1. Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ: Cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố và quận, huyện, Trạm Y tế; cán bộ, viên chức làm công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập từ bậc Tiểu học trở lên.

2. Nội dung chính sách hỗ trợ:

a) Đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố và quận, huyện:

– Điều chỉnh tăng 80% mức hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố theo Quyết định số 189/2003/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Cụ thể như sau:

Phụ cấp cho cán bộ, viên chức và nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng được điều chỉnh từ 220.000 đồng lên 400.000 đồng/người/tháng.

– Điều chỉnh tăng 50% mức hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Cụ thể như sau:

Phụ cấp cho cán bộ, viên chức và nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng được điều chỉnh từ 330.000 đồng lên 500.000 đồng/người/tháng.

b) Đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn:

b.1) Điều chỉnh tăng 50% mức hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại các Trạm Y tế phường trên địa bàn quận theo Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Cụ thể như sau:

– Bác sĩ, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân y tế cộng đồng: điều chỉnh mức phụ cấp từ 600.000 đồng lên 900.000 đồng/người/tháng.

– Y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ trung cấp: điều chỉnh mức phụ cấp từ 300.000 đồng lên 450.000 đồng/người/tháng.

– Y tá và nhân viên khác: điều chỉnh mức phụ cấp từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng/người/tháng.

b.2) Điều chỉnh tăng 20% mức hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, nhân viên y tế công tác tại các Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Cụ thể như sau:

– Đối với các trạm y tế xã, thị trấn thuộc 04 huyện (Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn):

+ Bác sĩ, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân y tế cộng đồng: điều chỉnh mức phụ cấp từ 1.120.000 đồng lên 1.344.000 đồng/người/tháng.

+ Y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ trung cấp: điều chỉnh mức phụ cấp từ 560.000 đồng lên 672.000 đồng/người/tháng.

+ Y tá và nhân viên khác: điều chỉnh mức phụ cấp từ 420.000 đồng lên 504.000 đồng/người/tháng.

– Đối với các trạm y tế xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giờ:

+ Bác sĩ, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân y tế cộng đồng: điều chỉnh mức phụ cấp từ 1.400.000 đồng lên 1.680.000 đồng/người/tháng.

+ Y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ trung cấp: điều chỉnh mức phụ cấp từ 700.000 đồng lên 840.000 đồng/người/tháng.

+ Y tá và nhân viên khác: điều chỉnh mức phụ cấp từ 525.000 đồng lên 630.000 đồng/người/tháng.

c) Đối với cán bộ, viên chức làm công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập từ bậc Tiểu học trở lên:

Vận dụng cho cán bộ, viên chức làm công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập từ bậc Tiểu học trở lên được hưởng mức hỗ trợ tương tự như cán bộ, viên chức, nhân viên làm công tác y tế dự phòng tại các trạm y tế phường (theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Cụ thể như sau:

– Đại học (Bác sĩ, Cử nhân Điều dưỡng,…): 900.000 đồng/người/tháng.

– Trung cấp (Y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh,…): 450.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện các chế độ, chính sách nêu trên được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Bố trí kinh phí trong dự toán giao hàng năm từ ngân sách Thành phố cho Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận, huyện để thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, cơ sở giáo dục công lập.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

– Như Điều 7;
– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND. TP;
– TTUB: CT, các PCT;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
– VPUB: Các PVP;
– Phòng VX, TCTMDV, THKH;
– Trung tâm Công báo;
– Lưu: VT, (VX/P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Ngọc Thuận