Quyết định số: 3840/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Ủy ban nhân dân TP. HCM về việc Ban chấp hành Hội Y học TP.HCM nhiệm kỳ 2009-2014 ( NK VII)

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 3840 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về công nhận Ban chấp hành Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh

nhiệm kỳ VII ( 2009-2014).


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.
 

– Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ.

– Theo biên bản Đại hội đại biểu Hội Y học Thành phố ngày 24 v 27 tháng 6  năm 2009.

– Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 051/2009/HYH ngày 16 tháng 07 năm 2009; của Sở Y tế tại công văn số 4037/SYT-TCCB, ngày 24 tháng 7 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố tại tờ trình số 1066/TTr-SNV, ngày 05 tháng 8 năm 2009.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận Ban Chấp hành Hội Y học thành phố nhiệm kỳ VII (2009-2014) gồm 61 thành viên được Đại hội đại biểu Hội Y học thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 và 27 tháng 6 năm 2009 nhất trí bầu ra như sau:

1. VS.TS Dương Quang Trung Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Văn Châu Phó Chủ tịch
3. Ông Phan Thanh Hải Phó Chủ tịch
4. Bà Nguyễn Thy Khuê Phó Chủ tịch
5. Bà Trương Thị Xuân Liễu Phó Chủ tịch
6. Ông Phạm Duy Linh Phó Chủ tịch
7. Ông Võ Thành Phụng Phó Chủ tịch
8. Bà Huỳnh Anh Lan 
Phó Chủ tịch/Tổng thư ký;
9. Ông Huỳnh Liên Đoàn Phó Tổng thư ký/Chánh Văn Phòng;
10. Ông Đặng Công Bằng Uỷ viên Ban thường vụ/Trưởng Ban kiểm tra;
11. Ông Lê Anh Bá Ủy viên Ban thường vụ;
12. Ông Phan Văn Báu    
Ủy viên Ban thường vụ;
13. Bà Trần Thị Châu Ủy viên Ban thường vụ;
14. Ông Nguyễn Chấn Hùng Ủy viên Ban thường vụ;
15. Bà Nguyễn Thị Minh Kiều Ủy viên Ban thường vụ;
16. Ông Nguyễn Phục Quốc Ủy viên Ban thường vụ;
17. Ông Võ Tấn Sơn Ủy viên Ban thường vụ;
18. Ông Cái Phúc Thắng Ủy viên Ban thường vụ;
19. Bà Lê Thị Anh Thư    
Ủy viên Ban thường vụ;
20. Ông Nguyễn Thanh Bình
Ủy viên Ban Chấp hành;
21. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh Ủy viên Ban Chấp hành;
22. Ông Trần Văn Bé   Ủy viên Ban Chấp hành;
23. Ông Bạch Văn Cam Ủy viên Ban Chấp hành;
24. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Ủy viên Ban Chấp hành;
25. Ông Nguyễn Huy Dũng Ủy viên Ban Chấp hành;
26. Ông Trần Công Duyệt Ủy viên Ban Chấp hành;
27. Ông Phan Vương Huy Đổng Ủy viên Ban Chấp hành;
28. Ông Lê Trường Giang Ủy viên Ban Chấp hành;
29. Ông Huỳnh Đại Hải Ủy viên Ban Chấp hành;
30. Ông Lê Hành    
Ủy viên Ban Chấp hành;
31. Ông Vũ Đình Hùng       
Ủy viên Ban Chấp hành;
32. Ông Đỗ Đình Hùng           
Ủy viên Ban Chấp hành;
33. Bà Nguyễn Thị Hương        
Ủy viên Ban Chấp hành;
34. Ông Phạm Ngọc Hoa Ủy viên Ban Chấp hành;
35. Ông Hồng Trọng Kim Ủy viên Ban Chấp hành;
36. Ông Trương Anh Kiệt  
Ủy viên Ban Chấp hành;
37. Bà Trần Thị Thanh Lan   Ủy viên Ban Chấp hành;
38. Bà Lê Thị Tuyết Lan Ủy viên Ban Chấp hành;
39. Ông Trần Thanh Mỹ Ủy viên Ban Chấp hành;
40. Bà Trần Kiều Miên   
Ủy viên Ban Chấp hành;
41. Ông Vũ Anh Nhị    
Ủy viên Ban Chấp hành;
42. Bà Vũ Thị Nhung Ủy viên Ban Chấp hành;
43. Ông Lê Quang Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành;
44. Ông Phạm Hồng Phiệt Ủy viên Ban Chấp hành;
45. Ông Đặng Vạn Phước 
Ủy viên Ban Chấp hành;
46. Ông Lê Tấn Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành;
47. Ông Nguyễn Hữu Tùng Ủy viên Ban Chấp hành;
48. Ông Trương Văn Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành;
49. Ông Nguyễn Thanh Tòng Ủy viên Ban Chấp hành;
50. Ông Văn Tần 
Ủy viên Ban Chấp hành;
51. Bà Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban Chấp hành;
52. Ông Võ Văn Thành 
Ủy viên Ban Chấp hành;
53. Ông Trịnh Tất Thắng Ủy viên Ban Chấp hành;
54. Ông Nguyễn Tất Thắng Ủy viên Ban Chấp hành;
55. Ông Nguyễn Vĩnh Thống Ủy viên Ban Chấp hành;
56. Bà Lê Anh Thư Ủy viên Ban Chấp hành;
57. Ông Phan Quang Trí Ủy viên Ban Chấp hành;
58. Ông Dương Quang Trí Ủy viên Ban Chấp hành;
59. Ông Cao Hồi Trung 
Ủy viên Ban Chấp hành;
60. Ông Đinh Quốc Việt    
Ủy viên Ban Chấp hành;
61. Bà Lê Thị Thanh Xuyên Ủy viên Ban Chấp hành;


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .


Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ , Giám đốc Sở Y tế , Thủ trưởng các sở – ngành có liên quan , Chủ tịch Hội Y học Thành phố và các thành viên có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                                              

–    Như Điều 3                                    
–    Thường trực Thành ủy
–    TTUB: CT, cc PCT;
–    Ủy ban MTTQVN TP, Ban Tổ chức Thành Ủy
–    Ban Dân vận Thành Ủy , Sở Nội vụ TP(2b)
–    Sở tài chính , Công anThành phố  (PC.13)    
–    VPUB: PVP/VX Phịng VX,THKH;                      
–    Lưu (VX-Ng)L87   

KT.CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thi Thu Hà