Quy chế làm việc của Ban Chấp hành HYH TP.HCM


HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
59B Nguyễn Thị Minh Khai.Q.I.TP.HCM
ĐT: 39309634 – ĐT/Fax: 39301288
E.mail: hhyd@.vnn.vn
Số: 06/2009-HYH-QC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 


QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

——————


Căn cứ chương IV, điều lệ Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 14.08.2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.


Căn cứ quy chế làm việc số: 06 /2007-HYH-QC ngày 27/01/2007 của Ban Chấp hành Hội Y học Khóa  VI.


Căn cứ biên bản họp Ban Chấp hành Hội Y học Khóa VII  ngày 21.07.2009 về việc sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành  Hội Y học TP. Hồ Chí Minh.


Để từng bước cụ thể hóa điều lệ nhằm hoàn thiện công tác quản lý điều hành Hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ công tác Hội.

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

VỀ QUAN HỆ LỀ LỐI LÀM VIỆC NHƯ SAU:


ĐIỀU I: BAN CHẤP HÀNH, (BCH) Có trách nhiệm và quyền hạn:


1. Cụ thể hóa điều lệ Hội Y học TP. Hồ Chí Minh đã được Đại Hội Đại biểu Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009- 2014 thông qua;


2. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu của Hội, chỉ đạo toàn bộ họat động của Hội giữa 2 thời kỳ đại hội và quyết định cơ cấu tổ chức của BCH Hội;


3. Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, của Ủy ban nhân dân TP. HồChí Minh, của Tổng Hội Y học Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.


4. Phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban chấp hành và các Ban chuyên trách Hội.


5. Thông qua ban kiểm tra, theo dõi giám sát các họat động về tài chính của Hội, họat động của các Hội thành viên, các ban chuyên trách vị các đơn vị trực thuộc.


6. Nghe báo cáo, góp ý kiến về hoạt động của Ban thường vụ, Ban thường trực Hội.


7. Sơ kết công tác họat động Hội, công tác Thi đua, Khen thưởng và Kỷ luật thường  kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.


8. Tổ chức hội nghị giữa kỳ và đại hội khi hết nhiệm kỳ.


ĐIỀU II: BAN THƯỜNG VỤ: Ban thường vụ: Có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội và Hội thành viên giữa 2 kỳ họp của Ban chấp hành Hội.


1.
Chủ tịch Hội:


a. Là người đứng đầu tổ chức Hội, chịu trách nhiệm trước Hội, trước cấp trên và trước pháp luật về mọi hoạt động đối nội, đối ngọai của Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh.


b. Có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ họat động của Hội suốt nhiệm kỳ, triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Ban thường trực, đề xuất những định hướng có tính chiến lược cho sự phát triển của Hội; quyết định các vấn đề đã được tập thể nhất trí thông qua.


c. Trực tiếp phụ trách về tài chính (chủ tài Khoản) về đối ngọai – báo chí, Chủ tịch đương nhiên các hội đồng của Hội, chỉ đạo công tác tổ chức Hội.


d. Giúp việc Chủ tịch có Ban thường trực, Tổng thư ký, phó tổng thư ký các Ban chuyên trách và Văn phòng Hội.


2. Các Phó Chủ tịch:


a. Khi Chủ tịch vắng mặt, chọn cử một trong các phó chủ tịch làm nhiệm vụ  thường trực, thay Chủ tịch điều hành công tác để thực hiện những vấn đề đã được tập thể nhất trí thông qua trong thời gian vắng mặt.


b. Các phó chủ tịch khác có trách nhiệm giúp Chủ tịch trong những mặt công tác được Chủ tịch phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch những kết quả của những mặt công tác đó.


3. Tổng thư ký:


a. Có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội tổ chức triển khai các họat động của Hội theo chủ trương kế họach được Ban chấp hành Ban thường vụ, Ban thừơng trực đề ra.


b. Quản lý điều hành các công việc họat động thường xuyên của các Hội thành viên, các Ban chuyên trách và các đơn vị trực thuộc, báo cáo định kỳ cho Chủ tịch, Ban thường vụ và Ban Chấp hành Hội.


c. Giúp việc cho Tổng thư ký có Ban thư ký.


4. Phó tổng thư ký:
Là cán bộ điều hành chuyên trách Văn phòng Hội để giải quyết công việc hàng ngày tại Văn phòng, Phụ trách một số công tác do Tổng thư ký phân công, thay mặt Tổng thư ký điều hành công việc khi Tổng thư ký vắng mặt.


ĐIỀU III: BAN THƯỜNG TRỰC,  có trách nhiệm và quyền hạn như sau:


1. Giúp chủ tịch xử lý công việc, để chỉ đạo cụ thể các mặt họat động  của Hội trong giữa 2 kỳ họp Ban thường vụ.


2. Thay mặt Ban chấp hành, Ban thường vụ, hướng dẫn các họat động của các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước và nghị quyết của đại hội, của Ban Chấp hành và của Ban thường vụ .


3. Chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ và Ban chấp hành về họat động của mình.


ĐIỀU IV: ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH


1. Ủy viên Ban chấp hành do các Hội thành viên đề cử, chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc mọi họat động của Hội thành viên, ngoài trách nhiệm đã được BCH Hội Y học phân công. Thành viên được đề cử này là gạch nối giữa Ban Chấp Hành  Hội thành viên với  Ban Chấp Hành Hội Y học TP.HCM.


2. Các Ủy viên Ban chấp Hành, được phân công phụ trách một hoặc vài công tác cụ thể , cần xây dựng  kế họach tổ chức thực hiện cụ thể phần việc được phân công, góp phần  vào việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội .


3. Các ủy viên Ban Chấp hành khác: Thực hiện việc giám sát sự họat động của Hội Y học và Hội thành viên, thường xuyên tiếp xúc hội viên để góp ý kiến xây dựng Hội ngày càng vững về tư tưởng chặt về tổ chức và mạnh về họat động.


ĐIỀU V: VĂN PHÒNG HỘI: Là bộ phận có chức năng hành chính hậu cần của Hội, có     nhiệm vụ cụ thể sau:


1. Đảm bảo các họat động về hành chính, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc của Hội đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo của Chủ tịch, công tác điều hành của Tổng thư ký, theo đúng luật hành chính của Chính phủ qui định.


2. Đảm bảo hậu cần phục vụ cho các họat động thiết yếu của Hội như các dịch vụ để phục vụ cho các cuộc sinh họat hội do Hội tổ chức.


3. Quản lý sử dụng, bảo quản tài sản, giúp chủ tịch Hội quản lý chi tiêu tiền bạc của Hội theo đúng  qui định của Pháp luật.


Văn phòng Hội  gồm có:


1. Chánh văn phòng là cán bộ điều hành chuyên trách văn phòng Hội để giải quyết công việc hàng ngày ở văn phòng.


2. Các viên chức giúp việc trong các lĩnh vực tài chính, văn thư, thông tin liên lạc v.v.


ĐIỀU VI: CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, BÁO CÁO:


1. Chế độ sinh hoạt:


a. Ban chấp hành sinh họat mỗi năm 02 lần, vào tháng 01 và tháng 07, trường hợp đột xuất có ít nhất 2/3 Uỷ viên Ban chấp hành yêu cầu.


b. Ban thường vụ sinh họat mỗi 3 tháng, trường hợp đột xuất có ít nhất 2/3 Uỷ viên Ban thường vụ  yêu cầu.


c. Ban thường trực họp mỗi tháng 02 lần vào 14 giờ chiều thứ Ba tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba hàng tháng,


d. Ban chuyên trách: Mỗi quí họp một lần,  trường hợp đột xuất do trưởng ban triệu tập,


Riêng Văn phòng Hội họp vào 14 giờ chiều thứ hai hàng  tuần.


f. Các Hội thành viên: Khi tổ chức sinh họat về Khoa học kỹ thuật hội nghị sơ tồng kết công tác của Hội thành viên. Đề nghị Hội thành viên mời Ban thường trực, để cử cán bộ tham dự nhằm  tạo sự gắn kết giữa Hội Y học và các Hội thành viên.


2. Chế độ báo cáo:


a. Hội Y học TP. Hồ Chí Minh và các Hội thành viên thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, sáu tháng và mỗi năm, trừ báo cáo đột suất theo yêu cầu của cấp trên.


b. Áp dụng thư điện tử (E-mail) trong giao dịch để  báo cáo định kỳ, trao đổi công tác trong nội bộ Hội Y học và các Hội thành viên.


ĐIỀU VII: HIỆU LỰC THI HÀNH


1. Quy chế này đựợc thông qua tại phiên Ban chấp hành ngày 21.07.2009.


2. Giao Ban thường trực tổ chức thực hiện kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy chế ban hành trước đây.


3. Chỉ có Ban chấp hành Hội Y học TP. Hồ Chí Minh mới có quyền thay đổi bổ sung quy chế này.

Nơi nhận:                                                              
– Ban chấp hành
– Các Hội  thành viên
– Lưu VP  Hội
TM. BCH Hội Y học TP. Hồ Chí Minh
Chủ tịch

( Đã ký)

     VS.TS Dương Quang Trung