Quy trình thành lập Hội, Đại hội NK và Đại hội bất thường – Hội thành viên thuộc HYH TP.HCM

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Số:59B Nguyễn Thị Minh Khai-Q.1
ĐT: 39309634 E-mail: hhyd@vnn.vn
Website:www.hoiyhoctphcm.org.vn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2007


QUY TRÌNH  

THÀNH LẬP HỘI, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ  và ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG

 HỘI THÀNH VIÊN  THUỘC HỘI Y HỌC TP.HCM

——————————-


Căn cứ điều lệ tổ chức và họat động Hội Y học TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 113 /QĐ-UB ngày 10.01.2005 của chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.


Căn cứ nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30.7.2003 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, họat động, quản lý hội và Thông tư 01/2004/TT-BNV, ngày 15.01.2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nghị định 88/2003/NĐ-CP, ngày 30.7.2003 của Chính phủ.    


Theo đề nghị của Ban thường trực Hội Y học TP. Hồ Chí Minh tại phiên họp ngày 04.09.2007 về việc ban hành quy trình thành lập hội và tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường của các Hội thành viên thuộc Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh.


Nay ban hành quy trình thành lập hội và tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường của các Hội thành viên thuộc Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh gồm có hai phần sau:


Phần I: THÀNH LẬP HỘI MỚI, Tiến hành năm bước sau


Bước 1
:
Thành lập Ban Vận Động. Hồ sơ gồm có:


1. Đơn của đại diện sáng lập viên đề nghị cho Thành lập Ban vận động Hội, nêu rõ các ý sau:


a. Tên gọi của Hội, (không trùng lắp tên gọi và lĩnh vực họat động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ).


b. Tôn chỉ và mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội


c. Vị trí của Hội, xác định là Hội thành viên của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh.


d. Địa chỉ trụ sở hội, tài khoản, dấu mộc, cơ sở vật chất để hoạt động.


2. Danh sách các sáng lập viên (ban vận động )với lý lịch trích ngang (mẫu TC.1)


3. Gởi  02 hồ sơ trên, (đồng thời  gửi bằng E-mail: hhyd@vnn.vn, hoặc đĩa mềm) đến Văn phòng Hội Y Học TP.HCM số 59 B Nguyễn Thị Minh Khai quận 1, chờ kết quả và nhận quyết định công nhận ban vận động sau 10 ngày làm việc.


4. Thông quan Ban thường vụ Hội Y học bằng một trong hai hình thức (họp Ban thường Vụ thảo luận biểu quyết hoặc lấy ý kiến từng ủy viên bằng văn bản)


5. Ban hành quyết định, sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban thường vụ.


Bước 2
:
Chuẩn bị thành lập Hội


Khi xác định đủ điều kiện thành lập Hội, sau cuộc họp trù bị của Ban vận động, tiến hành lập hồ sơ xin thành lập hội gồm có:


1. Đơn đề nghị thành lập Hội.


2. Quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội ( bản sao)


3. Danh sách hội viên tự nguyện ký tên, đăng ký tham gia Hội (kèm theo lý lịch khoa học cá nhân).


Nếu số luợng ≥ 50 hội viên: phạm vi họat động Hội ở Thành phố.


Nếu số lượng ≥  100: phạm vi hoạt động ngoài Thành phố.


4. Dự thảo điều lệ Hội sẽ thông qua Đại hội.


5. Dự kiến phương hướng hoạt động của Hội.


6. Kế hoạch hành động của Hội trong năm đầu nhiệm kỳ.


7. Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của Hội.


* Gửi 07 lọai tài liệu trên (đồng thời gửi bằng E-mail: hhyd@vnn.vn hoặc kèm đĩa mềm để tiện góp ý chỉnh sửa), tại VP Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh số 59 B Nguyễn Thi Minh Khai. quận 1. TP. Hồ Chí Minh và nhận quyết định cho phép thành lập Hội sau 10 ngày sau khi nộp hồ sơ.


Bước 3
:
Đăng ký tổ chức Đại Hội


Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi có quyết định cho phép thành lập Hội. Ban vận động (BVĐ) thành lập Hội phải tổ chức Đại hội, gửi hồ sơ đăng ký tổ chức Đại hội về Văn phòng Hội y học TP. Hồ Chí Minh, số 59 B Nguyễn Thi Minh Khai, quận 1. TP. Hồ Chí Minh và nhận  ý kiến của Chủ tịch Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh về tổ chức đại hội trong 10 ngày làm việc  kể từ ngày ghi trên biên nhận hồ sơ. Hồ sơ đăng ký gồm có:


1. Văn bản đề nghị tổ chức đại hội ghi rõ: Đại hội toàn thể hay đại hội đại biểu, số đại biểu, số khách mời, thời gian và địa điểm tổ chức  Đại hội,


2. Quyết định của Hội Y học  cho phép thành lập Hội (bản sao)


3. Tài liệu chuẩn bị đại hội (ở bước 2) được Hội nghị trù bị của BVĐ thông qua.


4.  Chương trình  Đại hội với nội dung chính sau :


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI


I. Tiếp đón đại biểu:     


II. Khai mạc đại hội:     


1. Tuyên bố lý do.


2. Giới thiệu đại biểu:


2.1. Khách mời.


2.2. Đại biểu chính thức dự đại hội.


3. Bầu chủ tọa đoàn và thư ký  Đại hội         


III. Nội dung:     


1. Công bố quyết định thành lập Hội (Văn phòng Hội Y học Tp. HCM)


2. Thảo luận và thông qua nội dung điều lệ. Xác định thời gian nhiệm kỳ 3 hoặc 5 năm.


3. Thảo luận và thông qua chương trình họat động của Hội.                          


4. Bầu Ban chấp hành (BCH) Hội nhiệm kỳ


4.1. Thảo luận và biểu quyết về tổ chức:


4.1.1. Số lượng Ban chấp hành, có số ủy viên không quá 10% tổng số hội viên và tối đa không quá 25 người.


4.1.2. Số lượng Ban Thường vu, tỷ lệ 1/3 Ban chấp hành.   


4.2. Thảo luận và biểu quyết về nhân sự:


4.2.1. Đề cử, ứng cử (Ban vận động giới thiệu BCH)


4.2.2. Bầu ban kiểm phiếu, công bố thể lệ bầu cử.


4.2.3. Đại hội tiền hành bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng cách giơ tay do Đại hội quyết định.


5. Phát biểu của đại biểu và khách  mời


5.1. Ý kiến phát biểu của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh.


5.2. Ý kiến phát biểu của khách


6. Công bố kết quả bầu cử


7. Ban chấp hành ra mắt, nhậm chức.


8. Thông qua nghị quyết đại hội.


9. Tặng hoa chúc mừng.  


IV. BẾ MẠC: Tổng kết  đại hội.


Bước 4
:
Hoàn thiện tổ chức


1. Họp Ban chấp hành lần 1.


• Bầu Ban thường vụ, tỷ lệ 1/3 Ban chấp hành.


• Bầu Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban Kiểm Tra Giám sát


• Chủ Tịch đề cử các Phó Chủ Tịch, Phó Tổng Thư Ký, các Ủy Viên Thường vụ, đề cử các Cố Vấn.


• Xây dựng quy chế họat động của Ban chấp hành, Ban thường vụ.


2. Khắc dấu theo mẫu và quản lý sử dụng con dấu theo quy định của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh số 0028/2007/HYH-HCM/QĐ, ngày 20.04.2007.


HÌNH THỨC CON DẤU


– Hình chữ nhật có kích thước 4,5 cm x 2,5 cm


– Nội dung: Tiêu đề HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH phía trên.


– Tên đơn vị trực thuộc ở giữa bằng chữ  in hoa đậm.

HỘI Y HỌC TP.HCM
HỘI
XXXXXXXXXX


4,5 cm x 2,5 cm


Bước 5
:
Báo cáo kết quả Đại hội


Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày đại hội, Ban chấp hành Hội phải gửi 06 lọai tài liệu dưới đây (đồng thời gửi bằng E-mail: hhyd@vnn.vn hoặc kèm dĩa mềm để tiện góp ý chỉnh sửa) của Đại Hội về Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh.


1. Biên bản  Đại hội (mẫu TC.2)


2. Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ Hội.


3. Biên bản bầu Ban chấp hành (mẫu TC.3), để bầu  ban thường vụ , trưởng ban kiểm tra ( có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu hội.


4. Chương trình hoạt động của BCH trong năm đầu.


5. Nghị quyết đại hội.


6. Tổ chức các Ban chuyên trách, trách nhiệm và quyền hạn, mối quan hệ lề lối làm việc và người phụ trách ban.


Hội sẽ nhận quyết định công nhận Điều lệ và Ban chấp hành Hội, sau 10 ngày kể từ ngày Văn Phòng Hội Y Học nhận đủ hồ sơ.


Phần II
: ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VÀ ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG


30 ngày trước khi hết nhiệm kỳ, hoặc khi có 2/3 ủy viên BCH hoặc ½ hội viên chính thức đề nghị Đại hội bất thường, để củng cố tổ chức Hội, người đứng đầu Hội phải  tiến hành tổ chức Đại Hội, tiến hành theo bốn (4) bước sau.


Bước 1
:
  Chuẩn bị  


Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ họp trù bị để thông qua nội dung chương trình và thời gian Đại hội. Có thể BCH không đủ mặt, nhưng có thể giao dịch bằng E- mail, hoặc thư có chữ ký hay trao đổi trực tiếp với ban tổ chức trước khi họp trù bị Đại hội, về các các ý kiến hay các vấn đề của Đại hội phải quyết định. Theo quy định của điều lệ, số có mặt và các ý kiến gián tiếp phải quá 50% số BCH, là có giá trị biểu quyết của BCH mở Đại hội nhiệm kỳ.


1. Nội dung:


1.1. Dự thảo báo cáo công tác của nhiệm kỳ.


1.2. Tự kiểm của BCH nhiệm kỳ qua.


1.3. Báo cáo tài chính Hội.


1.4. Đổi tên Hội, sửa đổi Điều lệ Hội (nếu có thay đổi hay bổ sung).


1.5. Xây dựng phương hướng họat động Hội nhiệm kỳ tới.


1.6. Dự thảo nghị quyết Đại hội.


1.7. Dự kiến Ban chấp hành nhiệm kỳ tới và các tổ chức của Hội.


1.8. Bình chọn thi đua và đề nghị khen thưởng.


1.9. Kế họach tổ chức thực hiện Đại hội.


2. Thời gian Đại hội.


3. Chương trình Đại hội.


Bước 2
:
Báo cáo xin chủ trương tổ chức đại hội


Trước khi tổ chức đại hội 15 ngày, BCH Hội cần nộp 10 lọai hồ sơ  dưới đây (đồng thời gửi bằng E-mail: hhyd@vnn.vn hoặc kèm dĩa mềm để tiện góp ý chỉnh sửa) về Văn phòng Hội Y học TP. Hồ Chí Minh số 59 B Nguyễn Thị Minh Khai.quận 1 TP. Hồ Chí Minh, và nhận  ý kiến của Chủ tịch Hội Y học Tp.Hồ Chí Minh về tổ chức  Đại hội trong 10 ngày,  kể từ ngày ghi trên biên nhận hồ sơ.


1. Văn bản đề nghị tổ chức  Đại hội ghi rõ: Đại hội toàn thể hay Đại hội đại biểu, số đại biểu, số khách mời, thời gian và địa điểm  Đại hội,


2. Dự thảo báo cáo công tác của nhiệm kỳ.


3. Tự kiểm của BCH nhiệm kỳ qua.


4. Báo cáo tài chính hội.


5. Điều lệ có gì cần điều chỉnh, bổ sung hay thay đổi.


6. Xây dựng phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ tới.


7. Dự kiến Ban chấp hành nhiệm kỳ tới và các tổ chức của Hội.


8. Dự thảo nghị quyết Đại hội.


9. Bình chọn thi đua và đề nghị khen thưởng.


10. Chương trình đại hội với các nội dung chính sau:


I. Tiếp đón đại biểu.


II  Khai mạc đại hội.


1. Tuyên bố lý do.


2. Giới thiệu: Khách mời và đại biểu dự đại hội


3. Bầu Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội         


III. Nội dung:     


1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội


2. Báo cáo công tác nhiệm kỳ qua (có phần họat động tài chính Hội)


3. Báo cáo  tự kiểm điểm của BCH.


4. Thảo luận và thông qua phương hướng họat động  Hội nhiệm kỳ tới.


5. Thảo luận và thông qua nội dung điều lệ (nếu có bổ sung, sửa đổi)


6. Công bố quyết định khen thưởng (Văn phòng Hội Y học công bố v tổ chức trao thưởng)


7. Bầu Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới


7.1. Thảo luận và biểu quyết về tổ chức:


– Số lượng Ban chấp hành (không quá 1/10  hội viên)


– Số lượng Ban thường vụ (không quá 1 / 3 Ban chấp hành)


– Số lượng đề cử Ban chấp hành


7.2. Thảo luận và biểu quyết về nhân sự:


– Đề cử, ứng cử  (Ban chấp hành đương nhiệm dự kiến giới thiệu).


– Bầu ban kiểm phiếu, thể lệ bầu cử.( Đại hội tiền hành bỏ phiếu kín hay biểu quyết bằng cách giơ tay, do Đại hội quyết định)


8. Phát biểu của đại biểu và quan khách.


9. Công bố kết quả bầu cử.


10. Ban chấp hành ra mắt, nhậm chức (tặng hoa )


11. Thông qua nghị quyết đại hội.                 


IV. BẾ MẠC: Tổng kết  đại hội


Bước 3
:
Hoàn thiện tổ chức – hoạt động hội: Họp Ban chấp hành lần 1


1. Bầu Ban thường vụ, tỷ lệ 1/3 Ban chấp hành.


2. Trong ban thường vụ, Ban chấp hành (BCH) trực tiếp bầu Chủ tịch, Tổng thư ký và Trưởng ban Kiểm tra Giám sát.


3. Chủ tịch đề cử và phân công phân nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch, Phó Tổng thư ký và các ủy viên phụ trách các Ban chuyên trách, đề cử các cố vấn, để BCH  thông qua.


4. Bổ sung quy chế họat động của Hội và của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các Ban chuyên trách.


Bước 4
:
Báo cáo kết quả Đại hội


Trong thời gian 15 ngày sau Đại hội, Ban chấp hành Hội gửi 08 tài liệu dưới đây (đồng thời gửi bằng E-mail: hhyd@vnn.vn hoặc kèm dĩa mềm để tiện góp ý chỉnh sửa)  đến Văn phòng Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, số 59 B Nguyễn Thi Minh Khai.quận 1, TP. Hồ Chí Minh và nhận quyết định công nhận Ban chấp hành và sửa đổi bổ sung điều lệ mới (nếu có) , sau 10 ngày   kể từ ngày ghi trên biên nhận hồ sơ.


1. Biên bản Đại hội. (mẫu TC.2).


2. Điều lệ  (nếu có sữa đổi, bổ sung).


3. Biên bản họp Ban chấp hành (mẫu TC.3) để bầu, Ban thường vụ,  Ban kiểm tra (có danh sách kèm) và lý lịch của người đứng đầu Hội (nếu có thay đổi ngừời đứng đầu).


4. Tài chính  và kinh tế của Hội.


5. Nghị quyết Đại hội.


6. Số lượng hội viên  (tăng, giảm),  kèm lý lịch khoa học của hội viên mới.


7. Biên bản bàn giao (nếu có thay đổi người đứng đầu Hội).


8. Đăng ký nội dung  họat động Hội (nếu có thay đổi).


Quy trình này được tổ chức thực hiện trong tất cả các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2007;  các quy trình tổ chức Đại hội trước đây đều hết hiệu lực thi hành.


 

Nơi nhận:                                                              
– Ủy viên Ban chấp hành Hội, để chỉ đạo
– Chủ tịch Các Hội thành viên, để thực hiện
– Lưu trữ
TM. Ban Chấp hành Hội Y học
Chủ tịch

( Đã ký)

     VS.TS Dương Quang Trung

• Mẫu Biên bản Đại hội Đại biểu Hội…….TP.HCM (tải tại đây)


• Mẫu biên bản (tải tại đây)


• Mẫu lý lịch trích ngang Ban Thành lập Hội (tải tại đây)