Quy chế tổ chức Đại hội

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 2009/ HYH-CV
—————–
V.việc: Quy chế tổ chức Đại hội, đại biểu,
Hội Y Học TP.HCM, khóa mới
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2009

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 Căn cứ Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 cùa Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Thông tư 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động Hội Y Học, ban hành kèm theo Quyết định 113/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Chủ Tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Thường trực Hội Y Học tại phiên họp Ban Chấp hành Hội Y Học lần thứ 6 khóa VI ngày 28/4/2009.
BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA VI BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:
ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

1. Đại hội Hội Y học TP.Hồ Chí Minh áp dụng hình thức Đại hội đại biểu với hai phần, phần Hội nghị trù bị (Đại hội nội bộ) và phần Đại hội chính thức.
2. Cơ quan triệu tập Đại hội là Ban Chấp hành (BCH), khi hoạt động đủ thời gian của nhiệm kỳ 5 năm hoặc khi có 2/3 ủy viên BCH hay ½ tổng số Hội thành viên đề nghị.
3. Số lượng đại biểu chính thức Đại hội lần VII nhiệm kỳ 2009-2014 là 203 đại biểu với cơ cấu như sau:
3.1. Đại biểu đương nhiên là các ủy viên BCH nhiệm kỳ VI có 51 đại biểu.
3.2. Đại biểu do các Hội thành viên bầu cử với tỷ lệ 1%, nhưng không quá 10 đại biểu cho mỗi Hội thành viên, có 148 đại biểu.
3.3. Đại biểu do BCH Hội Y Học đề cử với số lượng không quá 1/3 số lượng BCH đương nhiệm có 4 đại biểu.
3.4. Chỉ có đại biểu chính thức mới có quyền tham gia Đại hội và có tất cả các quyền đề cử, ứng cử, bầu cử, thảo luận, chất vấn và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
3.5. Đại biểu chính thức vắng mặt phải báo cáo với đơn vị cử đại biểu, đơn vị cử đại biểu báo cáo bằng văn bản với Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội trù bị là 48 giờ và cử đại biểu dự khuyết thay,
3.6. Biểu quyết tại Đại hội: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII áp dụng hình thức giơ tay để biểu quyết, kết quả bầu cử được xem là hợp lệ khi có sự tán thành của quá ½ (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

ĐIỀU 2: Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội
1. Chủ tọa đoàn và thư ký đoàn do Đại hội qui định về số lượng và đề cử các thành viên tham gia (Ban tổ chức Đại hội có thể dự kiến trình Đại hội thông qua).
2. Chủ tọa đoàn có nhiệm vụ điều hành trong suốt thời gian Đại hội và tổng kết đại hội. Thư ký đoàn có nhiệm vụ ghi chép các ý kiến của đại biểu phát biểu tại Đại hội và lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả Đại hội.

ĐIỀU 3: Ban Chấp hành Hội Y Học đương nhiệm xin đề nghị số lượng Ban Chấp hành, Ban  Thường vụ và Ban thường trực nhiệm kỳ VII là:
1. Ban Chấp hành có số lượng là 61 (sáu mươi mốt) vị,
2. Ban Thường vụ có số lượng là 19 (mười chín) vị,
3. Ban Thường trực có số lượng là từ 6-8 vị gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Chánh văn phòng.

ĐIỀU 4: Số lượng đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, bầu cử và điều kiện trúng cử:
1. Số lượng đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII, do Đại hội Đại biểu quy định, Ban Chấp hành đương nhiệm xin đề nghị số lượng là 61 (sáu mươi mốt).
2. Việc đề cử, ứng cử các thành viên vào Ban Chấp hành do Ban Chấp hành đương nhiệm đề xuất (sau khi tham khảo ý kiến các Hội thành viên và đơn vị cơ sở) với danh sách 61 vị.
3. Đại hội bầu cử BCH bằng hình thức biểu quyết giơ tay tán thành với danh sách đề cử.
4. Những thành viên được đề cử, nếu vắng mặt (do không phải là đại biểu hoặc vì lý do bất khả kháng) đều được có tên trong danh sách đề cử.
5. Điều kiện để trúng cử là phải đạt quá ½ số đại biểu chính thức có mặt biểu quyết tán thành.

ĐỊỀU 5: Quy chế này đã được Đại hội Ban Chấp hành Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh khóa VI lần 6 thông qua bản dự thảo vào ngày 28/04/2009, trình hội nghị trù bị (đại hội nội bộ) biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi được sự tán thành của trên 50% số đại biểu có mặt.

ĐIỀU 6: Các ông bà trong Ban Chấp hành Hội Y Học, các Chủ tịch của các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và đại biểu tham dự Đại hội đại biểu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy chế này.

BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VI