Kết quả bước đầu điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng siêu âm hội tụ cường độ cao (hifu) trên bệnh nhân có nguy cơ trung bình-cao

Nguyễn Hoàng Đức* Phó Minh Tín* Lê Phúc Liên*

Tóm tắt
Mục đích: Đánh giá hiệu quả bước đầu điều trị ung thư tuyến tiền liệt (TTL) trên bệnh nhân có nguy cơ trung bình-cao bằng siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU).
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, thí điểm, không nhóm chứng với 33 bệnh nhân ung thư TTL có nguy cơ trung bình đến cao (theo phân loại D’Amico) điều trị bằng HIFU (Sonablate, Focus Surgery) tại Bệnh viện Đại học Y Dược từ tháng 4/2010 đến tháng 2/2012. Sau điều trị, bệnh nhân được theo dõi PSA máu và sinh thiết TTL ở các thời điểm 6 và 12 tháng. Thống kê mô tả với SPSS 12.0
Kết quả: Tuổi trung bình 70 ± 1,6 (thay đổi từ 47 đến 86 tuổi). PSA trung bình trước điều trị 40,9 ng/mL ± 40,2 (thay đổi từ 2,3 đến 197 ng/mL). Bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao chiếm 84,8% (n = 28) và nhóm nguy cơ trung bình là 15,2% (n = 5). Thời gian trung bình thực hiện HIFU là 149 phút ± 44 (thay đổi từ 70 – 240 phút). Thời gian nằm viện trung bình sau HIFU là 26 giờ ± 11 (thay đổi từ 8 – 48 giờ). Ở thời điểm 6 tháng sau HIFU, tỉ lệ tái phát về mặt sinh hóa là 25% và tỉ lệ thất bại điều trị là 19,3%. Ở thời điểm 12 tháng sau HIFU, tỉ lệ tái phát về mặt sinh hóa là 42,8% và tỉ lệ thất bại điều trị là 58,8%. Tỉ lệ bệnh nhân hẹp niệu đạo sau phải nong định kỳ là 27,2%, tiểu không kiểm soát là 6% và rò bàng quang-trực tràng là 3%.
Kết luận: Để đánh giá vai trò chính xác của HIFU đối với bệnh nhân ung thư TTL nhóm nguy cơ trung bình – cao, cần có những nghiên cứu với số lượng bệnh nhân nhiều hơn và theo dõi lâu dài hơn.

Summary
SHORT-TERM OUTCOMES OF PATIENTS WITH INTERMEDIATE AND HIGH RISK PROSTATE CANCER TREATED WITH HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU)
Objective: To assess short-term outcomes of patients with intermediate and high risk prostate cancer treated with HIFU.
Objective: To assess short-term outcomes of patients with intermediate and high risk prostate cancer treated with HIFU.
Material and methods: From April 2010 to February 2012, 33 men with intermediate to high risk prostate cancer (D’Amico classification) were treated with HIFU (Sonablate, Focus Surgery) at the University Medical Centre of Ho Chi Minh City. Outcome data (biochemical failure and positive prostate biopsy) at 6 and 12 months were evaluated.
Results: Mean age of patients was 70 ± 1.6 years (range, 47 to 86). Mean PSA level was 40.9 ± 40.2 ng/mL (range, 2.3 to 197). Intermediate- and high-risk subgroups represented 15.2% and 84.8% of patients, respectively. Mean operation duration was 149 ± 44 minutes (range, 70 to 240). Mean post-HIFU hospital stay was 26 ± 11 hours (range, 8 to 48). Biochemical failure rates at 6 and 12 months were 25% and 42.8%, respectively. Positive biopsies were noted in 19.3% at 6 months and 58.8% at 12 months. Complications included urethral stricture (27.2%), urinary incontinence (6%) and vesicorectal fistula (3%).
Conclusion:High-intensity focused ultrasound therapy appears to be minimally invasive for patients with intermediate to high risk prostate cancer. Further long-term studies with large sample sizes are needed to evaluate its efficacy in this population.


*Đơn vịHIFU – Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM