Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về thi đua, khen thưởng

Ảnh mặc định

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ...

12