Chức năng tim trên bệnh nhân người việt bị sốt dengue ở những độ nặng khác nhau

Sophie Yacoub1, Anna Griffiths2, Trần Thị Hồng Châu3, Cameron P. Simmons4, Bridget Wills4, Trần Tịnh Hiền4, Michael Henein5, và Jeremy Farrar4


Tóm tắt
Mục tiêu: Sốt dengue tiếp tục gây ra một bệnh suất và tử suất có ý nghĩa trên toàn cầu. Thể bệnh nặng ẩn chứa sự đe dọa tim mạch do rò rỉ mao mạch. Tổn thương tim trong sốt xuất huyết cũng đã được báo cáo nhưng chưa được nghiên cứu thỏa đáng.
Địa điểm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Đối tượng và thiết kế:Nghiên cứu gồm 79 bệnh nhân từ 8–46 tuổi bị sốt dengue ở những độ nặng khác nhau được khảo sát siêu âm tim bao gồm hình ảnh học Doppler mô. Bệnh nhân được chia theo độ nặng của bệnh: sốt dengue đơn thuần, dengue có các dấu hiệu báo động, và dengue nặng. Những thay đổi trong các thông số chức năng tim và chỉ số huyết động học được theo dõi trong thời gian nằm viện.
Can thiệp: Không có.
Kết quả chính: Chức năng tim của bệnh nhân dengue nặng xấu hơn so với bệnh nhân dengue đơn thuần dưới dạng rối loạn chức năng tâm thu thất trái với tăng chỉ số hiệu năng cơ tim (0,58 (0,26–0,80) so với 0,38 (0,22– 0,70), p=0.006). giảm vận tốc tâm thu cơ tim vách (6,4 (4,8 –10) so với 8,1 (6 –13) cm/s, p=0,01), cũng như vận tốc tâm thu thất phải (11,4 (7.5–17) so với 13,5 (10 –17) cm/s, p=0,016) và vận tốc tâm trương (13 (8–23) so với 17 (12–25) cm/s, p=0,0026). Ở nhóm bệnh nặng, lúc ra viện những thông số này được cải thiện so với khi nhập viện; vận tốc tâm thu cơ tim vách đạt 8,8 (7–11) cm/s (p=0,002), vận tốc tâm thu thất phải đạt 15,0 (11,8 –23) cm/s, (p=0,003), và vận tốc tâm trương đạt 21 (11–25) cm/s (p=0,002). Bệnh nhân giảm chức năng tim có nhiều khả năng tràn dịch màng phổi hơn.
Kết luận: Bệnh nhân dengue nặng có bằng chứng suy tim tâm thu và tâm trương với ảnh hưởng chủ yếu là ở vách tim và thành thất phải.

Abstract
CARDIAC FUNCTION IN VIETNAMESE PATIENTS WITH DIFFERENT DENGUE SEVERITY GRADES

Objective: Dengue continues to cause significant global morbidity and mortality. Severe disease is characterized by cardiovascular compromise from capillary leakage. Cardiac involvement in dengue has also been reported but has not been adequately studied.
Setting: Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Subjects and Design: Seventy-nine patients aged 8–46 yrs with different dengue severity grades were studied using echocardiography including tissue Doppler imaging. The patients were split into severity grades: dengue, dengue with warning signs, and severe dengue. Changes in cardiac functional parameters and hemodynamic indices were monitored over the hospital stay.
Intervention: None.
Measurements and Main Results: Patients with severe dengue had worse cardiac function compared with dengue in the form of left ventricular systolic dysfunction with increased left myocardial performance index (0.58 (0.26–0.80) vs. 0.38 (0.22– 0.70), p=0.006). Septal myocardial systolic velocities were reduced (6.4 (4.8 –10) vs. 8.1 (6 –13) cm/s, p=0.01) as well as right ventricular systolic (11.4 (7.5–17) vs. 13.5 (10 –17) cm/s, p=0.016) and diastolic velocities (13 (8 –23) vs. 17 (12–25) cm/s, p=0.0026). In the severe group, these parameters improved from hospital admission to discharge; septal myocardial systolic velocities to 8.8 (7–11) cm/s (p=0.002), right ventricular myocardial systolic velocities to 15.0 (11.8 –23) cm/s, (p=0.003), and diastolic velocity to 21 (11–25) cm/s (p=0.002). Patients with cardiac impairment were more likely to have significant pleural effusions.
Conclusions: Patients with severe dengue have evidence of systolic and diastolic cardiac impairment with septal and right ventricular wall being predominantly affected.

1Bộmôn Nhiễm và Miễn dịch, Imperial College, London, Vương quốc Anh,
2Khoa Siêu âm tim, Guys & St. Thomas’ NHS Trust, London, Vương quốc Anh
3Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Tp. HồChí Minh, Việt Nam
4Đơn vịNghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford, Chương trình nghiên cứu hải ngoại, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Tp. HồChí Minh, Việt Nam
5Bộmôn Y tế Công cộng và Y học Lâm sàng, Đại học Umea Thụy Điển và Đại học Giáo hội Công giáo Canterbury, Canterbury, Vương quốc Anh .
Công trình nghiên cứu này được  Wellcome Trust (Vương quốc Anh) tài trợ.