Nghị định Số: 148/2007/NĐ-CP ngày 25.09.2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội và Quỹ từ thiện

Ảnh mặc định

CHÍNH PHỦ ________ Số: 148/2007/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________________________ Hà Nội, ngày 25  tháng  9  năm 2007   NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện _________ CHÍNH PHỦ Căn ...