02839309634

Thông tư 43/2016/TT-BYT ngày 15.12.2016 qui định thời gian tập sự

Ảnh mặc định

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 43/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ Căn cứ Luật ...