Thông tư số: 24/2001/TT -BYT ngày 21.12.2001 của Bộ Y tế v.việc Hướng dẫn việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam

Ảnh mặc định

BỘ Y TẾ Số: 24/2001/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   ————————————– TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc tổ chức và quản lý hội nghị, ...