Quyết định số: 76/2010/QĐ-TTg về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Ảnh mặc định

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ     Số: 76/2010/QĐ-TTg             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức, quản lý hội ...