Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg, ngày 01.06.2011 của Thủ tướng chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội

Ảnh mặc định

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH ...