Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28.05.2008 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế

Ảnh mặc định

BỘ Y TẾ Số: 07/2008/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   ————————————– TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2008 Thông tư Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ ...