Thông tư số: 01/2011/TT-BNV ngày 19.01.2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ảnh mặc định

BỘ NỘI VỤ ——- Số: 01/2011/TT-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   ————————————– Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH ...