Quyết định Số: 122/2001/QĐ-TTg ngày 21.08.2001 của Thủ tướng Chinh phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Ảnh mặc định

Chính phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 122/2001/QĐ-TTg ————————— M.300 Hà Nội, ngày  21 tháng  8 năm 2001 Quyết định ...