Chỉ thị số: 45/CT-TW ngày 11.11.1998 của Bộ Chính trị BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam về lãnh đạo các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Ảnh mặc định

Chỉ thị số 45/CT-TW, ngày 11/11/1998 của Bộ Chính Trị BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW (1998) của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI), Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội) đã tập hợp, ...