Thông tư số: 03/2013/TT-BNV v/v quy định chi tiết thi hành NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.04.2010 qui định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội và NĐ số 33/2012/NĐ-CP ngày 13.04.2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều NĐ số 45/2010/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2013/TT-BNV về việc

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2012/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP

Xem chi tiết (tại đây)