02839309634

HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHUYÊN KHOA

Ảnh mặc định

Hội thảo khoa học liên chuyên khoa về "Cập nhật thông tin và ứng dụng thực hành" tổ chức tại Gia Lai- Kontum từ ngày 11 đến13 tháng 09 năm 2012. Nội dung báo cáo của: – GS.TS Lê Quang Nghĩa Vi trùng Helicobacter và loét dạ dày – tá tràng Điều trị loét dạ dày – tá tràng ...