HỘI THẢO VỀ HỘI CHỨNG SUY SINH DỤC KHỞI PHÁT MUỘN SỰ LIÊN HỆ GIỮA RỐI LOẠN CƯƠNG – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 – HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Chương trình Hội thảo của Hội Đái tháo đường và Nội tiết Tp.HCM kết hợp cùng công ty BAYER tổ chức với chủ đề "Hội chứng suy sinh dục khởi phát muộn, sự liên hệ giữa rối loạn cương – Đái tháo đường týp 2 – Hội chứng chuyển hóa" tại KS. Nikko Tp. Hồ Chí Minh vào chiều ngày ...