Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 123
  • Tổng lượt truy cập: 1331952
Quảng cáo
Tin hoạt động hội » Thông báo » Thông tin chi tiết
BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI NĂM 2016 và CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG HỘI Y HỌC NĂM 2017 
                                                          BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
                                                         CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2017
                                                                          ---------------------


Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động và quản lý hội, và điều lệ Hội Y học TP. Hồ Chí Minh khóa VIII được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt tại quyết định số 6005/QĐ-UBND ngày 09.12.2014 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh,
Ban Chấp hành Hội Y học TP. Hồ Chí Minh báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh năm 2016 và Chương trình mục tiêu hoạt động hội năm 2017 như sau:
I. THỰC TRANG TỔ CHỨC CỦA HỘI:
1. Về tổ chức.
a. Tổng số chi hội thành viên tính đến ngày 31.12.2016 là: 68
b. Số chi hội thành lập mới trong năm: 02
c. Số chi hội giải thể trong năm: Không
d. Tổng số hội viên đến ngày 31.10.2016: 23.904
          Trong đó hội viên mới được kết nạp 216.
2. Tổng số người làm việc chuyên trách tại Hội: 06
Trong đó,
a. Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: 04
b. Số người làm việc tại hội do hội tự hợp đồng: 02
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 :
1. Công tác tổ chức, xây dựng Hội:
Trong năm 2016 Hội đã thực hiện kiện toàn tổ chức Hội (tổ chức Đại hội, hội nghị thường niên, họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội, kiện toàn ban lãnh đạo, các chức danh chủ chốt...)
Năm 2016 có hai hoạt động về tổ chức hội tác động đến toàn hội là:
•    Đại hội Tổng Hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ XVI (2016-2021) tổ chức ngày 07.5.2016 tại Hà Nội. Đại hội đã thảo luận các văn kiện đại hội như báo cáo công tác hội, bản tự kiểm điểm Ban chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ XV, phương hướng nhiệm vụ, điều lệ hội (sửa đội bổ sung) và bầu Ban chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ XVI (2016-2021) gồm 133 thành viên. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế được cử làm Chủ tịch Tổng hội, có 08 Phó chủ tịch (Hội Y Học có PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung) cùng với 24 Ủy viên Ban thường vụ (Hội Y học có BS. Trương Thị Xuân Liễu) và 100 Ủy viên Ban chấp hành (Hội Y học có BS. Huỳnh Anh Lan).
•    Hội nghị Ban chấp hành Hội Y học khóa VIII lần 4 tổ chức vào 14 giờ ngày 21.01.2016. Hội nghị BCH lần này đã thảo luận kiện toàn tổ chức trên các lĩnh vực:
- (1) Đại hội đúng nhiệm kỳ, (2) báo cáo đúng định kỳ, (3) làm tốt công tác thi đua khen thưởng, (4) đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện, (5) thu nộp hội phí.
- Bầu bổ sung PGS.TS. Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh làm Ủy viên Ban chấp hành hội khóa VIII.
- Kiện toàn ban biên tập tạp chí Thời Sự Y Học và bàn nội dung xây dựng và phát triển tạp chí Thời Sự Y Học hiện tại và tương lai.

•    Tình hình tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ của các hội chuyên khoa: ngày 15.  tháng 12  năm 2015   thưởng trực hội Y học có công văn số 94/2015/HYH-CV , gửi nhắc   15 hội chuyên khoa đến kỳ đại hội trong năm 2016 , sau một năm chỉ có 7/15 hội đã tổ chức đại hội đạt tỳ lệ 46,6% , nếu tính đại hội báo cáo chỉ có 4/15 hội đạt 26,6%.cụ thể :
Các hội đã đại hội và báo cáo kết quả đại hội :
1.    Hội Sàn chậu học                       05.2014    
2.    Hội Gây Mê Hồi sức        08.2015 
3.    Hội Can thiệp Tim mạch,  đại hội ngày 26.3.2016 
4.    Hội Chu sinh – Sơ sinh, đại hội ngày 09.01.2016 
5.    Nhịp tim học hết nhiệm kỳ 02.11.2016.đại hội ngày 17.9.2016 .
6.    Hội Lão khoa,  đại hội ngày 16.4.2016 
Các hội đại hội chưa báo cáo :
1.    Hội Hồi sức cấp cứu,  đại hội ngày 02.4.2016  
2.    Cột sống .đại hội tháng 04.2015, Sẽ gửi báo cáo trước ngày 11.1.2017
Còn 18  hội cần  tổ chức đại hội trong  năm 2017 trong đó có
Bảy hội ( có năm Hội  năm 2015 và một  hội năm 2016)  đã hết nhiệm kỳ ngày 20.12.2016 thường trực hội y học đã  làm việc với các hội , các hội có báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội :
•    Hội Đau                 10.2015, báo cáo kế hoạch đại hội vào tháng 1/2017
•    Hội Lao& Bệnh Phổi         04.2015, báo cáo kế hoạch đại hội vào tháng 3/2017
•    Hội Truyền máu huyết học ,         01.2015, báo cáo kế hoạch đại hội vào tháng 3/2017 ,
•    Hội Thay khớp            26.04.2016, báo cáo kế hoạch đại hội vào tháng 5/2017
•    Phục hồi chức năng         03.2015, báo cáo kế hoạch đại hội vào tháng 6/2017
•    Phẫu thuật Tiêu hóa         09.2015 , xin báo cáo kế hoạch đại hội sau 
 Mười hai hội năm 2017 , đã và sẽ hết nhiệm kỳ cần có kế hoạch tổ chức Đại hội trong năm 2017 :
1.    Điều dưỡng , 09.01.2017
2.    Hành nghề y tư nhân : 30.03.2017
3.    Can thiệp thần kinh , 13.4.2017
4.    Thiết bị Y tế  , 25.5.2017
5.    Y học dự phòng , 24.07.2017
6.    Vật lý trị liệu 14.07.2016  xin kéo dài 14.08.2017
7.    Ung thư   16.8.2017
8.    Thần kinh , 03.09.2017
9.    Tai mũi họng Nhi    , 21.09.2017
10.    Nhi khoa, 20.10.2017
11.    Dinh dưỡng thực phẫm    31.10.2017
12.    Nội thận      28.11.2017
Nhắc 01 hội đã đại hội, chưa báo cáo gồm :     
1.    Hội Hồi sức cấp cứu, đại hội ngày 02.4.2016   
•    Đại hội thành lập hội mới gồm có 2 Liên chi hội, với 216  hội viên :
o    Liên chi hội Chỉnh hình Hàm Mặt ngày 30.07.2016 có 91 hội viên
o    Liên chi hội Thính học đại hội ngày 14.8.2016 gồm 125 hội viên.
e. Tình hình báo cáo thường kỳ năm 2016 có 39/68 hội thực hiện báo cáo cuối năm 2016( xem phụ lục III.A)
f. Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội
•    Khen thưởng: Trong năm 2016 Hội đã khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho 154 tập thể và cá nhân, trong đó có 16 bằng khen và 138 giấy khen
•    Kỷ luật: không
Khiếu nại, tố cáo: không.
2. Hoạt động khoa học – Đào tạo, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Công tác đối ngoại và phổ biến kiến thức khoa học,
•    Hoạt động khoa học: Trong năm 2016  có 44 Hội tổ chức  172 buổi hội thảo với  864 bài báo cáo cho 37.445  lượt hội viên tham dự. chỉ số hội thảo khoa học là 1,57, tăng 0,16>(năm 2015 có 45 Hội tổ chức  160  buổi hội thảo với 835 bài báo cáo cho 33.284 lượt hội viên tham dự. chỉ số hội thảo khoa học là 1,41 ).Mời xem Phụ lục I.
•    Đào tạo liên tục và cấp giấy chứng nhận: Trong năm 2016 có 34 hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Giấy chứng nhận , trong đó có 9 hội cấp trên 500 giấy chứng nhận gồm: Tim mạch : 937; Gan mật : 705; Hội Y học : 679; Niệu thận: 650; Cấy ghép Nha khoa : 648; Phụ sản : 587; TMH: 553; Khoa học tiêu hóa: 537; Hen – Dị ứng: 535.(Mời xem Phụ lục II ) .
•    Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh: Năm 2015-2016, Hội Y học tham gia Ban tổ chức và Ban thư ký hội thi sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, đã vận động 20 hội viên đăng ký dự thi 20 đề tài giải pháp, có 6 đề tài giải pháp đạt giải gồm hai giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích.
•    Công tác đối ngoại: Hàng năm cử 2 hội viên đi học ở Nhật từ 3 đến 6 tháng do quỹ Takeda (Nhật) tài trợ, phối hợp với Đai học Fukoshima Nhật bản và Đại học Y dược TP.HCM tổ chức lớp học về y học chứng cứ cho các bác sĩ trẻ.
•    Phổ biến kiến thức:
- Trang web hội hoạt động thông tin nội bộ khá tốt, số lượng truy cập tháng sau tăng hơn tháng trước. Hội đang lập thủ tục xin phép trang web hoạt động như trang thông tin điện tử tổng hợp, để làm tốt nhiệm vụ tư vấn phản biện.
- Tạp chí Thời sự Y học: Bộ thông tin và truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động báo chí in cho tạp chí trong 10 năm kể từ 09.12.2015 và bổ nhiệm tổng biên tập: Vũ Thị Nhung, phó tổng biên tập: Lê Anh Bá. Về hoạt động: Đã phát hành 02 số báo (số 1&2) chuyên đề Sức khỏe Sinh sản và 1 số chuyên đề Cột sống.
- Thực hiện giao dịch thông tin hai chiều trong nội bộ Hội bằng thư điện tử và trang web hội (thư mời họp, thông báo nội bộ,…).
3. Tư vấn Phản biện:
- Cử cán bộ tham gia tư vấn phản biện với hội đồng xét cấp phép hành nghề.
- Cử cán bộ tham gia hội đồng Khoa học – Công nghệ Sở y tế.
- Cử cán bộ tham gia hội đồng Khoa học Thành phố (Liên Hiệp Hội).
- Viện nghiên cứu và phát triển sức khỏe cộng đồng nghiên cứu các đề tài về sức khỏe cộng đồng.
- Cử cán bộ tham gia hội đồng cấp Thành phố xét danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đợt 12 năm 2017.
- Hội Phụ sản :
-Tham gia Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế  với tư cách chủ tịch HĐ để giải quyết khiếu nại khiếu tố của gia đình bệnh nhân (2 trường hợp)
- Tham gia Ban An toàn Sản khoa của Sở Y tế để soạn thảo Bảng kiểm tra an toàn sản khoa các cơ sở Y tế có Khoa Sản trong TP HCM, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra dựa vào bảng kiểm này vào tháng 8/2016
4. Việc thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật..., xã hội từ thiện:
•    Thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của nhà: Hội Y học luôn nêu gương và nhắc cán bộ hội viên toàn hội thực hiện theo hiến pháp và pháp luật.
•    Công tác xã hội từ thiện : Năm 2016 hội y học đã vận động 29 lượt hội thành viên đóng góp 2.473.340.000  đồng gồm có ( Mời xem phụ lục III.B )
-    Hội TMH. Nhi : Hội đã tổ chức khám từ thiện tỉnh Đồng Nai (382 người nghèo). Chi phí 26.480.000 đồng và tại Bến Tre (33.360.000 đồng)= 59.840.000 đ
-    Hội TMH : 30.000.000 đồng gồm ủng hộ 2 HS. Nghèo ở Cần thơ , Thanh hóa :10.000.000 đồng ; Nhà nuôi người già neo đơn :10.000.000 đồng ; Cứu trợ lũ lụt qua hội TMH Việt Nam :10.000.000 đồng
-    Hội Chu sinh sơ sinh : 1.155.000.000 đ : Trong năm 2016 đã phối hợp tổ chức 3 đợt khám từ thiện tại Binh Đại, Bến Tre, Bảo Lộc Lâm Đồng ( kinh phí 450 triệu đồng), vận động kinh phí làm 3 nhà tình nghĩa và tình đồng đội ( kinh phí 150 triệu), Tặng 10 giường chiếu đèn hai mặt Photobed plus cho 10 BV ( kinh phí 250 triệu đồng), Xây cầu Ao Vuông ở Binh Thới, Bình Đại, Bến Tre với kinh phí 300 triệu đồng. đóng tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thông qua Hội y học TP HCM : 5 triệu đồng.
-    Hội RHM : 101.000.000 đồng gồm : Số lần khám từ thiện,: 04 lần, trị giá tiền khoảng 85.000.000 đồng,Số học bổng đã trao: 02 (trị giá 16.000.000 đồng)
-    Hội Phụ sản đã ủng hộ : 50.000.000 đ gồm quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: 30.000.000 đồng. và  Tặng Hội Chữ thập đỏ BV Hùng Vương: 20.000.000 đ
-    Hội Tĩnh mạch học phối hợp BV Quốc tế Minh Anh khám bệnh miễn phí cho 200 người tháng 5/2016 (# 20.000.000 đồng).
-    Hội Ung thư: 1 căn nhà tình thương xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh: 40.000.000 đồng
-    Hội Hô hấp 50.000.000 đồng gồm: Khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí: chia làm nhiều đợt: ngày 17/7/2016, ngày 16/8/2016 và ngày 27/11/2016 tại Bệnh viện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang, số người được khám: 305 ca, tổng  số tiền :20.000.000 đồng mua quà và thuốc và ngày  20 tháng  10  năm 2016: Ủng hộ đồng bào bị bảo lụt: 30.000.000 đồng (Đoàn cứu trợ Hà Tỉnh
-    Hội Cấy ghép nha khoa Khám chữa răng nhân đạo các ngày 4,5,6/11/2016 tại xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, 80 người được khám, tặng 200 phần quà cho người nghèo. Tổng kinh phí là 25.100.000 đồng
-    Hội Phẫu thuật thẩm mỹ:750.000.000 đồng
o    Ngày 30.07.2016, khám bệnh, phát thuốc, phát quà cho 300 hộ nghèo tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM. 50.000.000 đồng
o    Ngày 14.9.2016, tổ chức chương trình ca múa nhạc phục vụ 1.200 em học sinh 2 trường Tiểu học và THCS An Thới cùng hơn 500 phụ huynh nhân dân tại xã, phát 600 phần bánh Trung Thu cho các em học sinh THCS, 10 suất học bổng trị giá 1.000 đồng/suất cho các em học sinh nghèo, học giỏi của xã. Tổng kinh phí chương trình 100 triệu đồng.
o    Tài trợ kinh phí xây dựng 1 cầu bê thông nông thôn tại xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Phát 50 phần quà cho các hộ nghèo của xã. Tổng kinh phí 170 triệu đồng.
o    .Hội kết hợp với Khoa Y Tế Công Cộng - ĐH Y Dược TP.HCM, đã tổ chức thành công chuyến khám bệnh, phát thuốc, phát quà Tết cho 250 hộ dân nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.50.000.000 .
o    Tài trợ 120 triệu đồng xây dựng cầu bê tông nông thôn tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
o    Trao tặng 100 phần quà gồm 10kg gạo/phần, tổng trị giá 10 triệu đồng cho các hộ nghèo của xã. Trao tặng 3.000 quyển tập cho 150 em học sinh, với tổng trị giá 7.500.000đ cho các em học sinh nghèo của xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
o    Trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng tại Cà Mau.
o    Số lần khám từ thiện: 1, số người được khám: 250 người, số quà đã tặng: 500 phần và số tiền đã chi: 187.500.000đ.
-  Hội Y học vận động 17 hội ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung bị bão lũ 135.500.000 đồng.
5. Kinh phí hoạt động
A.  Tổng số kinh phí họat động  năm 2016, tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2016 (a+c): 784.483.972 đồng
                        Trong đó :
                         a)  Ngân sách nhà nước hỗ trợ năm 2016    :     297.540.000đồng
                         b) Kinh phí do tổ chức nước ngòai tài trợ     :  không
                         c)  Hội tự huy động từ các nguồn  khác trong năm  2016:          486.943.972  đồng
B. Chi trong năm 2016  (a+b) ;    732.456.525 đồng  
                     Trong đó  :   
a)     Nguồn ngân sách hỗ trợ             :  297.540.000 đồng
b)     Nguồn  tự huy động từ các nguồn khác         :  434.916.525 đồng
 
                                                                     Số dư đến cuối  ngày 23/ 12/ 2016    :             52.027.447 đồng
III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG,:
1. Những kết quả đạt được.
a. Hội Y học đã thu hút tập hợp được đông đảo lực lượng trí thức y khoa, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tổ chức của Hội Y Học và các hội chuyên khoa không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng (từ 44 hội chuyên khoa với 19.897 hội viên lên 60 hội với 23.286 hội viên). Tuyệt đại đa số hội viên là các nhà khoa học (trong đó có một bộ phận là khoa học đầu đàn) và đa số cán bộ y tế có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sẵn sàng cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển Thành phố và cả nước. Việc phát triển và mở rộng Hội Y Học với sự tăng trưởng của các hội chuyên khoa, thể hiện nhu cầu phát triển nội tại của các nhà khoa học, đồng thời phản ánh xu thế khách quan của sự phát triển khoa học – công nghệ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế và là nhu cầu khách quan của xã hội.
b. Hội Y học và các hội chuyên khoa đã tham gia tích cực vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập quán triệt và thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước, đặc biệt là việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Thành phố. Mặt khác, Hội Y học và các hội chuyên khoa cũng đã tham gia tích cực vào các phong trào do UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phát động, như phong trào vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai…
c. Hội Y học, các hội chuyên khoa và các nhà khoa học đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào các họat động bồi dưỡng, đào tạo và phổ biến kiến thức khoa học, kỹ năng chuyên môn, có sự tham gia của các đồng nghiệp nước ngoài, đồng thời tham gia họat động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Thông qua các hoạt động này, các nhà khoa học đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của Thành phố.
2. Nguyên nhân chủ yếu của những thành tựu trên là do Hội Y học đã huy động được gần như toàn bộ lực lượng khoa học và kỹ thuật trong ngành y để tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cũng như trong chương trình nghiên cứu khoa học của Tổng Hội, Liên Hiệp Hội và Sở Y tế TP.HCM. Hội Y học cũng đã tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Thành phố để nâng cao chất lượng phục vụ ngành y tế, cũng như đào tạo những thầy thuốc có trình độ trên cơ sở đảm bảo y đức trong ngành.
3. Những tồn tại hạn chế,
Đứng trước những tiềm năng to lớn của Hội Y học và các hội chuyên khoa về mặt khoa học kỹ thuật, chưa chủ động đề xuất các vấn đề quan trọng cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội và còn một bộ phận cán bộ khoa học kỹ thuật chưa tham gia đầy đủ vào công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Công tác đối ngoại tuy có phát triển mạnh nhưng chưa huy động tất cả tiềm năng hiện có của Hội và các hội chuyên khoa. Sự liên kết, phát triển và kết hợp giữa Hội với hội chuyên khoa cũng như giữa các hội chuyên khoa với nhau còn một số mặt hạn chế
IV. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Chương trình 1: Xây dựng tổ chức và phát triển toàn diện với các mục tiêu:
•    Kết nạp hội viên mới : 300 hội viên hoạt động trong 2 liên chi hội
•    Hội Nghị Ban chấp hành 02 lần( Tháng 1 và tháng 7/2017)Họp Ban thường vụ : 02 lần( tháng 4 và tháng 9/2017), Họp Ban thường trực : 24 lần ( hai tuần họp 1 lần) ,
•    Tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ : 19 hội chuyên khoa tổ chức đại hội
•    Phát thẻ Hội viên . 300 hội viên
•    Thi đua khen thưởng.400 cán bộ hội viên
•    Học tập chính trị : Theo kế hoạch của  ban tuyên giáo
Chương trình 2: Phát triển khoa học - đào tạo và công nghệ thông tin - báo chí với các mục tiêu:
1.    Hoạt động về Khoa học đào tạo, :
•    Trong năm 2017 có 70 lượt hội,  tổ chức 150 hội nghị khoa học, trình 650 bài báo cáo , cho 28.000 lượt hội viên tham dự.
2.    Trong năm 2017 có 50  hội tổ chức hội thảo khoa  học có cấp giấy chứng nhận qui đổi tính giờ đào tạo liên tục .cho 10.000  học viên tham dự và cấp 8.000 giấy chứng nhận.
3.    Hoạt động về Công nghệ Thông tin – Báo chí và hội thi sáng tạo kỹ thuật do TP. Hồ Chí Minh tổ chức
•    Hoạt  động trang Web của Hội:Nâng cao chất lượng hoạt động trang Web hội , với 120  tin bài được  đăng  với 230.000  lượt truy cập trong kỳ báo cáo , liên thông kết nối với các trang Web của các hội thành viên
•    Hoạt động báo chí : Mở rộng liên kết các hội thành viên nhằm duy trì nội dung , chất lượng bài báo đổi mới hình thức tờ báo tạp chí Thời sự y học,
•    Vận động 30 hội viên gửi hồ sơ đăng ký tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 24 năm 2016-2017 .
 Chương trình 3: về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các mục tiêu:
1.    Công tác đối ngoại :
•    Liên kết với các hội bạn trong ngoài nước .
•    Cử  hội viên đi tu nghiệp tại Nhật Bản do quỹ học bổng Takeda tài trợ
Chương trình 4:  Công tác tư vấn phản biện và xã hội từ thiện với các mục tiêu:
1.    Hoạt động tư vấn phản biện , tiếp tục duy trì 05 hoạt  động tư vấn phản biện  :
•    Cử cán bộ tham gia tư vấn phản biện với hội đồng xét cấp phép hành nghề.
•    Cử cán bộ tham gia hội đồng Khoa học – Công nghệ Sở y tế.
•    Cử cán bộ tham gia hội đồng Khoa học Thành phố (Liên Hiệp Hội).
•    Viện nghiên cứu và phát triển sức khỏe cộng đồng nghiên cứu các đề tài về sức khỏe cộng đồng.
•    Cử cán bộ tham gia hội đồng cấp Thành phố xét danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đợt 12 năm 2017
2.    Công tác xã hội từ thiện năm 2017, có 17 hội đăng ký với tổng số tiền : 370.900.000 đồng ( Phụ lục III.B)
-    Hội CSSS: 80.000.000 đ gồm 1Nhà tình thương :  40.000.000 đ và 200 phần quà =  40.000.000 đ
-    Hội RHM: 116.000.000 đ gồm :  Số lần khám từ thiện,: 05 đợt trong năm 2017 (dự kiến khoảng 100 triệu). và 2 học bổng cho SV RHM, 8 triệu đồng/1 học bổng vào Lễ khai giảng tháng 10 năm 2017.
-    Hội TMH đăng ký 20.000.000 đồng gồm : tặng 10 xuất học bổng cho 10 học sinh huyện cần giờ : 10.000.000 đồng vả Bệnh nhâ nghèo :10.000.000
-    Hội Lão khoa tặng 5.000.000 ( gửi qua HYH ) góp xây cầu đường nông thôn.
-    Hội GPB. đăng ký tặng 10 phần quà tết = 3.000.000 đ
-    Hội Phẩu thuật tạo hình đăng ký tặng 5 phần quà tết tại BV. Đại học Y dược = 1.500.000 đ
-    Hội tĩnh mạch học đăng ký tặng 10 xuất học bổng = 5.000.000 cho hội tĩnh mạch
-    Hội KSNK. đăng ký tặng 20 phần quà tết cho Bến tre = 6.000.000 đồng
-    Hội Điều trị vết thương đăng ký 16.000.000 đồng gồm : Quà tết cho người nghèo  20 suất = 6.000.000 đồng và 20 suất  Học bổng  10.000.000 đồng cho Trường ĐHY Dược .
-    Hội Hô hấp đăng ký 65.000.000 đồng gồm : 50 phần quà tết cho người nghèo:15.000.000 đ; 20 suất học  bổng 10.000.000 đ; 1 căn nhà tình thương : 40.000.000 đ ( gửi qua HYH )
-    Hội Phẫu thuật Tim mạch  và Lồng ngực đăng ký ủng hộ 10 xuất học bổng : 5.000.000 đồng cho hội PTTM-LN
-    Hội Y học Dự phòng đăng ký ủng hộ 3.000.000 đồng gồm 4 xuất học bổng : 2.000.000 đồng và 5 phần quà : 1.000.000 đồng trao tại hội YHDP.
-    Hội Thấp khớp đăng ký ủng hộ xây 1/2 căn nhà tình thương :15.000.000 đồng (An thới Mõ cày nam )
-    Hội Loãng Xương đăng ký ủng hộ xây 1/2 căn nhà tình thương :15.000.000 đồng . (An thới Mõ cày nam).
-    Hội Da liễu đăng ký ủng hộ 2.400.000 đồng gồm:quà người nghèo 2 phần :600.000 đồng; Học bổng 2 suất :1.000.000 đồng; Cầu đường nông thôn, 04 bao ximăng: 400.000 đồng ; Khám bệnh phát quà 2 phần : 400.000 đồng.( qua HYH) .
-    Hội Vật lý trị liệu đăng ký tặng 3.000.000 Quà tết cho người nghèo tại Huyện Di Linh Tỉnh Lâm Đồng.
-    Hội Nhịp Tim học đăng ký tặng 10.000.000 , ủng hộ bệnh nhân nghèo(qua HYH)
V. ĐỀ XUẤT , KIẾN NGHỊ:
Trên đây là nội dung báo cáo về tổ chức, hoạt động hội năm 2016 của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh báo cáo lên các cơ quan quản lý nhà nước về Hội.
 

                                                                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                                                CHỦ TỊCH
                                                                                                                          BS. Trương Thị Xuân Liễu
 Tin tức liên quan:
Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo