Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 125
  • Tổng lượt truy cập: 1331985
Quảng cáo
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 112 /QĐ-UB 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
  --------------------------------------
           TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Về công nhận Ban chấp hành Hội Y Học
 thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI ( 2004-2009).

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Theo biên bản Đại hội đại biểu Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 10 năm 2004;

- Xét đề nghị của Chủ tịch  Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh  tại văn bản số 040/HYH ngày 06 tháng 11 năm 2004; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tại Văn bản số 168/TC-LHH ngày 15 tháng 11 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội Vụ thành phố tại Tờ trình số 409/TTr-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2004;

 QUYẾT  ĐỊNH

 

Điều 1: Nay công nhậnBan Chấp Hành Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2004 – 2009) gồm 51 thành viên được Đại hội đại biểu Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 10 năm 2004 nhất trí bầu ra như sau:

1. VS TS DƯƠNG QUANG TRUNG

Chủ tịch Hội;

2. TS BS PHẠM DUY LINH

Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội;

3. BS NGUYỄN THẾ DŨNG   

Phó chủ tịch Hội;

4. BS PHAN THANH HẢI

Phó chủ tịch Hội;

5. BS CK II HUỲNH ANH LAN

Phó chủ tịch Hội;

6. PGS BS VÕ THÀNH PHỤNG

Phó chủ tịch Hội;

7. BS TRƯƠNG XUÂN LIỄU

Phó Tổng thư ký Hội;

8. BS LÊ THIỆN ANH TUẤN

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

9. BS LÊ ANH BÁ

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

10. BS ĐẶNG CÔNG BẰNG

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

11. BS LS PHAN VĂN BÁU    

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

12. CN TRẦN THỊ CHÂU

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

13. TS BS NGUYỄN VĂN HOÀNG ĐẠO

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

14. PGS BS NGUYỄN THẾ HIỆP

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

15. GS TS ĐẶNG VẠN PHƯỚC

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

16. BS CÁI PHÚC THẮNG

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

17. BS TRẦN TẤN TRÂM

Ủy Viên Thường Vụ Hội;

18. BS TRẦN ĐÔNG A

Ủy viên Ban Chấp hành;

19. PGS BS TRẦN VĂN BÉ 

Ủy viên Ban Chấp hành;

20. BS BẠCH VĂN CAM    

Ủy viên Ban Chấp hành;

21. PGS TS LÊ CHÍ DŨNG    

Ủy viên Ban Chấp hành;

22. BS NGUYỄN NGỌC DUY    

Ủy viên Ban Chấp hành;

23. PGS TS TRẦN CÔNG DUYỆT

Ủy viên Ban Chấp hành;

24. ThS BS LÊ THANH HẢI 

Ủy viên Ban Chấp hành;

25. BS CK1 NGUYỄN THỊ HẢO

Ủy viên Ban Chấp hành;

26. TS DS BÙI TÙNG HIỆP 

Ủy viên Ban Chấp hành;

27. TS BS PHẠM NGỌC HOA 

Ủy viên Ban Chấp hành;

28. ThS NGUYỄN THI HƯƠNG

Ủy viên Ban Chấp hành;

29. BS CK I BÙI THỊ HUỆ

Ủy viên Ban Chấp hành;

30. PGS, BS NGUYỄN CHẤN HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành;

31. PGS TS NGUYỄN THY KHUÊ 

Ủy viên Ban Chấp hành;

32. ThS TRỊNH THỊ LOAN    

Ủy viên Ban Chấp hành;

33. BS TRẦN KIỀU MIÊN     

Ủy viên Ban Chấp hành;

34. BS CK II LE MINH     

Ủy viên Ban Chấp hành;

35. BS CK II TRẦN THANH MỸ

Ủy viên Ban Chấp hành;

36. PGS TS NGUYỄN HOÀI NAM

Ủy viên Ban Chấp hành;

37. PGS BS NGUYỄN XUÂN NGHIÊM

Ủy viên Ban Chấp hành;

38. PGS TS LÊ QUANG NGHĨA 

Ủy viên Ban Chấp hành;

39. TS BS VŨ THỊ NHUNG 

Ủy viên Ban Chấp hành;

40. GS BS NGUYỄN VĂN ĐỨC

Ủy viên Ban Chấp hành;

41. GS TS NGUYỄN MẠNH PHAN

Ủy viên Ban Chấp hành;

42. DS NGUYỄN HOÀNG PHÚC 

Ủy viên Ban Chấp hành;

43. BS NGUYỄN VĂN QUANG 

Ủy viên Ban Chấp hành;

44. BS CK1 HOÀNG THỊ QÚY

Ủy viên Ban Chấp hành;

45. BS CK I TRỊNH TẤT THẮNG 

Ủy viên Ban Chấp hành;

46. ThS BS NGUYỄN THỊ THANH 

Ủy viên Ban Chấp hành;

47. PGS TS VÕ VĂN THÀNH     

Ủy viên Ban Chấp hành;

48. GS TS LÊ VĂN THÀNH     

Ủy viên Ban Chấp hành;

49. PGS TS DƯƠNG QUANG TRÍ     

Ủy viên Ban Chấp hành;

50. BS CK II LÊ THỊ THANH XUYÊN

Ủy viên Ban Chấp hành;

 

Điều 2: Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố  và Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                              

- Như Điều 3                                                                                
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực  UBND.TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Dân vận Thành ủy
- Công an thành phố (PC.13)      
- Sở Nội vụ TP (2b)         
- VPHĐ-UB: PVP/VX                                                                    
- Tổ VX                 
- Lưu (VX-Nh)

KT.CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)


     Nguyễn Thành Tài    

Tin tức liên quan:
Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo