Thông báo V/v Đăng ký cấp thẻ Hội viên Hội Y học TP.HCM

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
59B Nguyễn Thi  Minh Khai –Q.1
ĐT: 39309634- Fax: 39301288
       Email: hhyd@vnn.vn
   Số:  038 / 2011-HYH-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
——————————
TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2011 


THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ CẤP THẺ HỘI VIÊN HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH


Thực hiện  nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII Hội Y học TP. Hồ Chí Minh và Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 khóa VII.  Hội Y  học TP. Hồ Chí Minh tiến hành cấp thẻ hội viên bắt từ quí  1/2011. Công tác cấp thẻ hội viên sẽ căn cứ theo đăng ký cá nhân qua thông tin cấp thẻ hội viên và  đề xuất từ danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên của các Hội thành viên trực thuộc Hội Y học TP. Hồ Chí Minh .


Để giúp Ban Thường vụ có danh sách tổng hợp đầy đủ và chính xác, các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc Hội là đầu mối  đăng ký cấp thẻ hội viên, cần hoàn tất  thông tin cấp thẻ hội viên và danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký theo từng đợt về Văn phòng Hội Y học TP. Hồ Chí Minh. Cần chú ý các điều sau đây:  


•    Mã số thẻ (MS) gồm dãy số có 8 chữ số:


•    03 số đầu gọi là Code, do Hội Y học quản lý và cấp cho mỗi Hội thành viên một Code riêng.


Trong đó số đầu là số 1 (chung cho cả Hội Y học), 02 số tiếp là mã số của mỗi Hội thành viên (từ 01 đến 52  theo thứ tự ngày thành lập (danh sách đính kèm).


•    05 số sau là số thẻ hội viên do Hội thành viên cấp. 


•    Các ủy viên của Ban Chấp hành Hội sẽ được cấp số 1 00 00001 đến 1 00 00061.         


•     Thông tin cấp thẻ hội viên do cá nhân hội viên kê khai đầy đủ theo mẫu số 1, Chủ tịch Hội thành viên ký xác nhận và lưu tại Văn phòng Hội thành viên (khi có yêu cầu sẽ gửi bản Photocoppy về Văn phòng Hội).


•    Danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên do Hội thành viên lập bằng EXCEL, ghi đầy đủ các thông tin về hội viên (mẫu 02) kèm theo 2 ảnh 2×3 (ghi rõ họ tên sau ảnh) hoặc file ảnh (Ghi mã số ảnh vào cột cuối danh sách)


•    Gửi danh sách đề nghị cấp thẻ  về Hội Y học TP. Hồ Chí Minh  bằng cả  2 cách theo địa chỉ:


1. Bằng Văn bản (có đủ các chữ ký) về số 59B Nguyễn Thị Minh Khai – Q.1. TP.HCM.  ĐT: 39 309 634 – ĐT/Fax: 39 301 288  


2. Bằng thư điện tử : Email:  hhyd@vnn.vn  và  huynhliendoan@gmail.com


•    Lệ phí làm thẻ, trong năm 2011 là 15.000 VNĐ/ thẻ.


•    Việc cấp thẻ hội viên được tiến hành làm 03  đợt trong năm 2011,  trùng với các quí II, III, IV năm 2011.


Sau khi nhận đăng ký (đủ thông tin và ảnh) trong vòng 45 ngày, theo các đợt cấp, Ban Thường vụ sẽ phê duyệt và cấp thẻ Hội viên cho các đơn vị  đăng ký.


Đề nghị các Hội thành viên hoàn thành các thủ tục đăng ký cấp thẻ và gởi danh sách về văn phòng Hội từ nay cho đến hết quý II, 2011 để tiến hành làm thẻ đợt 1.

Nơi nhận:                                                              
– Các Hội chuyên khoa
– Lưu
TM. Ban thường vụ Hội Y học
Chủ tịch

( Đã ký và đóng dấu)

     VS.TS Dương Quang Trung


– Mẫu thông tin cấp thẻ hội viên Hội Y học TP.HCM (tải tại đây)

– Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên Hội Y học TP.HCM (tải tại đây)