DANH SÁCH LIÊN CHI HỘI THÀNH VIÊN HỘI Y HỌC TP.HCM

 

STT

LIÊN CHI HỘI

NHIỆM KỲ

                

 Nhiệm kỳ đã qua

A01

LCH. RĂNG-HÀM-MẶT TP.HCM
Ho Chi Minh City Odonto-Stomatological Association
QĐ thành lập

– Chủ tịch: ThS.BSCKII. Nguyễn Đức Minh  
– Thư ký : BSCK2. Nguyễn Thị Thảo Vân 

NKX; 2020-2025

 VI: 2001 – 2005
 vII: 2005- 2009
 vIII: 2010-2014
 IX: 2015-2020

A02

LCH. NHÃN KHOA TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Ophthalmology
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chức bschuc@yahoo.com

Thư ký: BS.CK2. Nguyễn Minh Khải minhkhai09@yahoo.com

Nk8: 2019-2024

 IV : 2001 – 2005
 V : 2005 – 2009
 VI : 2009 – 2014
 VII: 2014 – 2019

A03

LCH. DA LIỄU TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Dermatology
QĐ thành lập

Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Trọng Hào
– Thư ký: BSCK2. Phạm Đăng Trọng Tường

NK8: 2020-2025

 V: 2003 -2008
 VI : 2009 -2014
 VII : 2015-2020
 
VIII: 2020-2025

A04

LCH. TAI MŨI HỌNG TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Otorhinolaryngology
Website: http://http://entsvn.com
QĐ thành lập 052/HYH-QĐBS-2010 
Ngày thành lập: 22.10.1984
Chủ tịch: GS.TS.BS. Phạm Kiên Hữu
huukienpham5159@gmail.com
Thư ký: ThS.BSCKII. Lê Nhật Vinh
nhatvinh_06@yahoo.com.vn

NK7: 2019-2024
Giai đoạn 2022-2024

 

 III: 1996 – 2001
 IV: 2001-2006
 V: 2008-2013
 VI: 2014-2019
VII: 2019-2024


 

A05

LCH. NHI KHOA TP.HCM
Ho Chi Minh City Pediatrics Society
QĐ thành lập số 89A-CK/HYH
Ngày thành lập: 02.10.1984
http://hoinhikhoatphcm.org.vn
– Chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng
hungnt@nhidong.org.vn 

– Thư ký: BS. Hoàng Lê Phúc 
hlphuc@gmail.com

NK10: 2022-2027

 V : 2001 – 2004
 VI: 2005-2008
 VII: 2009-2012
 VIII: 2012-2017
 IX: 2017-2022
Chủ tịch: PGS.TS. Tăng Chí Thượng
Thư ký: BS. Hoàng Lê Phúc
X: 2022-2027

A06

LCH. Y HỌC DỰ PHÒNG TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Preventive Medicine
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS. Huỳnh Tấn Tiến drhuynhtantien@yahoo.com

Thư ký: TS.BS. Trương Sơn linhsonanhtruong@gmail.com

NK6: 2017-2022

NK III: 1997 – 2002
NK IV: 2005 – 2010
NK V: 2012 – 2017
NK VI: 2017 – 2022

A07

LCH. GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Anesthesiology and Ressuscitation
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS. Nguyễn Ngọc Anh dranh957@yahoo.com.vn  anhnguyenngoc_115@yahoo.com

Thư ký: TS.BS. Phan Tôn Ngọc Vũ vuphan682003@yahoo.com

NK8: 2022-2027

NK IV: 2001 – 2005
NK V: 2006-2011
NK VI:  2011-2015
NKVII: 2016-2020-2022
NK VIII:  2022-2027

A08

LCH. TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Blood Transfusion and Hematology
Website:
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS.CK2. Phù Chí Dũng chidungyk85@gmail.com

Thư ký: ThS.BS. Trần Thị Thiên Kim thienkim6583@yahoo.com

NK6: 2022-2027

NK III: 2001 – 2006
NK IV: 2010-2015
 NK V: 2017-2022
NK Vi: 2022-2027

A09

LCH. ĐIỀU DƯỠNG TP.HCM
Ho Chi Minh City Nurses Association
QĐ thành lập
Chủ tịch: CN. Trần Thị Châu 
binhchau@yahoo.com.vn

Thư ký: ThS. Lữ Mộng Thùy Linh lumongthuylinh@gmail.com

NK8: 2022-2027

NK IV: 1998 – 2002
NK V: 2007-2012
NK VI: 2012-2017
NK VII: 2017-2022
NK VIII: 2022-2027

A10

LCH. LAO VÀ BỆNH PHỔI TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Phtysiology and Pneumology
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Hữu Lân nguyenhuulan1965@yahoo.com.vn

Thư ký: TS.BS. Đỗ Châu Giang do_giang68@yahoo.com

NK6: 2017-2021

NK III: 2006-2008
NK IV: 2011-2015
NK 6: 2017-2021

A11

LCH. PHỤ SẢN TP.HCM
Ho Chi Minh City Obstetrics and Gynecology Association
Website: http://hoga.org.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Thị Nhung bsvtnhung@yahoo.com.vn
Thư ký: ThS. Lê Văn Hiền drlvh76@yahoo.com

NK8:
2019-2024

NK IV: 1995 – 1998
NK V: 2006 – 2010
NK VI: 2010 – 2014
NK VII: 2014 – 2019
NK VIII: 2019 – 2024

A12

LCH. NIỆU THẬN HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Urology and NephrologyAssociation
http://www.tietnieuthanhoc.com
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Vinh bs_nguyentuanvinh@yahoo.com

Thư ký: TS.BS. Dư Thị Ngọc Thu duthingocthubvcr@gmail.com

NK7:
2018-2023

 Giải thể 2022

A13

LCH. VẬT LÝ TRỊ LIỆU TP.HCM
Ho Chi Minh City Physiotherapy Association
QĐ thành lập
Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thi Hương huongphy2@yahoo.com

Thư ký: ThS. Lê Tường Giao legiaondl@gmail.com

NK7:
2017-2022

NK IV: 1998 – 2002
NK V: 2005 – 2009
NK VI: 2012 -2016
NK VII:2017-2022

A14

LCH. ĐÁI THÁO ĐƯỜNG-NỘI TIẾT TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Diabetology and Endocrinology
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
phd_bichdao@hotmail.com-

Thư ký: BS. Lâm Văn Hoàng vanhoangab@yahoo.com

NK 6:
2022-2027

NK III: 2003 – 2008
NK IV: 2009-2014
NKV: 2015-2020-2022
NK VI: 2022-2027

A15

LCH. TIM MẠCH TP.HCM
Ho Chi Minh City Cardiovascular Association
Website: http://www.timmachhoc.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch: GS.TS. Đặng Vạn Phước phuocvdang@hotmail.com

Thư ký: PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí hohuynhquangtri@yahoo.com

NK6:
2018-2023

NK II: 1997 – 2002
NK III: 2003 – 2008
NK IV: 2008 – 2013
NK V : 2013-2018
NK VI: 2018 – 2023

A16

LCH. THẤP KHỚP HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Rhumatology
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Đình Hùng vudinhhung03@yahoo.comvudinhhung103@gmail.com

Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Đình Khoa
kn386@nyu.edu

NK7:
2020-2025

NK II: 1998 – 2003
NK III-IV: 2004 – 2008
NK V: 2010-2015
NK VI: 2015-2020
NK VII: 2020-2025

A17

LCH. CHỈNH HÌNH NHI TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Pediatric Orthopedics
QĐ thành lập
Chủ tịch: 

Thư ký: BS. Huỳnh Mạnh Nhi huynhmanhnhi@gmail.com

NK6:
2015-2020

NK III:  2002 – 2006
NK IV:  2006-2010
NK V:  2011-2015
NK VI:  2015-2020

A18

LCH. KHOA HỌC TIÊU HÓA TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Gastroenterology
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS.CK2. Trần Kiều Miên hkhthtphcm@gmail.com

Thư ký BSCK2. Lê Đình Quang
dinhquangledr@yahoo.com

NK6:
2020-2025

NK III: 2001 – 2006
NK IV: 2006 – 2010
NK V:  2010– 2015
NK VI:  2015– 2020
NK VII:  2020– 2025

A19

LCH. CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TP.HCM
Ho Chi Minh City Orthopaedic Association
http://chanthuongchinhhinh.com

QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Vĩnh Thống ngvinhthong@yahoo.com.vn

Thư ký: TS.BS. Võ Quang Đình Nam namvqd@hotmail.com

NK9:
2018-2021

NK V:  2006-2009
NK VI 2009-2012
NK VII 2012-2015
NK VIII 2015-2018
NK VIII 2018-2021

A20

LCH. LASER Y HỌC-NGOẠI KHOA TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Medical and Surgical Laser
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Trần Công Duyệt congduyet142@yahoo.com

Thư ký: KS. Huỳnh Việt Dũng huynhvietdung@gmail.comhuynhvietdung@biomedvn.com

NK3:
2014-2019

NK I: 1995 – 2002
NK II: 2006- 2011
NK III: 2014- 2019

A21

LCH. HÓA SINH Y HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Medical Biochemistry
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Phạm Trung Hà drtrunghapham@gmail.com

Thư ký: TS.BS. Nguyễn Minh Hà nguyenminhha@pnt.edu.vn

Nk6:
2019-2023

Nk II : 2002 – 2006
Nk III: 2005 – 2008
Nk IV : 2008 – 2013
Nk V : 2013-2018
Nk VI : 2019-2023

A22

LCH. NGOẠI NHI TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Pediatric Surgery
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Trương Quang Định truongquangdinh2003@yahoo.fr

Thư ký: BS.CK2. Nguyễn Kinh Bang kinhbang@yahoo.com

Nk6:
2018-2023

Nk II : 1999 – 2002
NKIII: 2007-2012
Nk VI : 2013-2018
Nk VI: 2018-2023

A23

LCH. HỒI SỨC CẤP CỨU TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Medical Ressuscitation and Emergencies
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS Phạm Thị Ngọc Thảo thaocrh10@yahoo.com

Thư ký: TS.BS Huỳnh Văn Ân anhuynh124@yahoo.com.vn

NK6:
2020-2025

Nk II : 2000 – 2002
Nk III : 2002 – 2005
NK IV: 2007- 2009
NK V:  2011-2015
NK VI:  2016-2021
NK VII: 2020-2025

A24

LCH. PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH
Ho Chi Minh City Society of Thoracic and Cardiac Surgery

QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Thọ Tuấn Anh tuananh_crh@yahoo.com.vn
Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam dr.hoainamnguyen@gmail.com

NK4:
2013-2018

NK II : 2000 – 2004
NK.III: 2008-2012
NK.IV: 2013-2018

A25

LCH. TÂM THẦN TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Psychiatrics
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS.CK2. Nguyễn Đăng Khoa drtt.dangkhoa@gmail.com

Thư ký: BS. Nguyễn Trọng Tuấn khth.bvtt.2015@gmail.com

NK5: 2019-2023

 

 

NK II: 2000 –2004
NK III: 2008 – 2013
NK IV: 2013-2018
NK V: 2019-2023

A26

LCH. THẦN KINH HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Neurology
http://thankinh.org
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Anh Nhị thankinhhcm@gmail.com

Thư ký: TS.BS. Nguyễn Lê Trung Hiếu

NK5:
2018-2023

NK II: 1999 – 2002
NK III: 2006-2012
NK IV: 2012-2017
NK V: 2018-2023

A27

LCH. GAN MẬT TP.HCM
Ho Chi Minh City Hepatobiliary Society
http://hasld.org
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS.CK2. Nguyễn Hữu Chí bsnguyenhuuchi@gmail.com

Thư ký: BS.CK2. Trần Ánh Tuyết
 anhtuyetndgd@yahoo.com

NK 5:
2018-2023

 

NK I:  1997 – 2002
NK II: 2002- 2007
NK III: 2008- 2013
NK IV: 2013-2018
NK V: 2018-2023

A28

LCH. UNG THƯ TP.HCM
Ho Chi Minh City Cancer Society
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS.CK2. Lê Hoàng Minh bvubhcm@gmail.com

Thư ký: TS.BS. Diệp Bảo Tuấn

NK6:
2022-2027

Nk I :  1997 – 2002
Nk II :  2002 – 2007
NK III: 2007- 2012
Nk IV :  2012-2017
Nk V :  2017-2022
Nk VI :  2022-2027

A29

LCH. PHẪU THUẬT TIÊU HÓA TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Gastrointestinal Surgery
QĐ thành lập
Chủ tịch: GS.TS. Lê Quang Nghĩa prof.lequangnghia@gmail.com

Thư ký: PGS.BS. Nguyễn Văn Hải bsvanhai@yahoo.com

NK5:
2017-2022

 

 

NK II: 2000 – 2004
NKIII: 2006-2010
NKIV: 2011-2015
NKV: 2017-2022

A30

LCH. DINH DƯỠNG-THỰC PHẨM TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Nutrition and Food
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS.CK2. Đỗ Thị Ngọc Diệp dodiepmd@yahoo.com

Thư ký: TS.BS. Trần Quốc Cường
ttddcuong@yahoo.com

NK6:
2022-2027

NK I: 1997 – 2002
NK III: 2007-2012
NK IV: 2012-2017
NK V: 2017-2022
NK VI: 2022- 2027

A31

LCH. Y HỌC THỂ THAO TP.HCM
Sports Medicine Association Ho Chi Minh City
http://www.yhocthethao.org
QĐ thành lập
– Chủ tịch: BSCK1. Phan Vương Huy Đổng
huydongmd@gmail.com 
-Thư ký: BSCK1. Nguyễn Văn Hoàng Tâm
tamdecuf@gmail.com  

NK5:
2022-2027

 

NK I: 1998 – 2002
NK III: 2006- 2010
NK IV: 2010- 2014
NKV: 2015- 2019-2022
NK VI: 2022- 2027

A32

LCH. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Diagnostic Imaging
http://www.hinhanhhoc.net

QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Ngọc Hoa cdhachoray@yahoo.com

Thư ký: BS. Nguyễn Anh Tuấn 
davidnguyen00@yahoo.com

NK5: 2022-2027

NK I: 2002 – 2006
NK II:  2006- 2010
NK III: 2011-2015
NK IV: 2015-2020
NK V: 2022-2027

A33

LCH. PHẪU THUẬT BÀN TAY TP.HCM
Ho Chí Minh City Society of Hand Surgery
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Văn Thái thainguyenvan54@yahoo.com

Thư ký: ThS.BS. Lê Gia Ánh Thỳ thymd2011@gmail.com

NK6:
2019-2024

NK II: 2002 – 2004
NKIII: 2007-2010
NKIV: 2011-2015
NK V: 2015-2020
NK VI: 2019-2024

A34

LCH. CỘT SỐNG TP.HCM
Spine Society of Ho Chi Minh City, Viet Nam
 (SSHV)
QĐ thành lập
– Chủ tịch : BSCK2. Hồ Nhựt Tâm
 nhuttam010271@gmail.com 
-Thư ký:   BSCK2. Huỳnh Chí Hùng
huynhchihungmd@gmail.com

NK5: 
2022- 2027

NK I:  2000 – 2004
NKII:  2005- 2010
NKIII:  2011- 2015
NKIV:2015-2020
NKV:  2022- 2027

A35

LCH. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Functional Rehabilitation
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS.CK1. Trần Thị Ái Nhung ainhung70@yahoo.com

Thư ký: BS.CK2. Vũ Thị Kim Thanh vtkthanh67@gmail.com

NK4:
2018-2022

NK I : 2001 – 2005
NK II : 2005 – 2010
NK III: 2011 – 2015
NK IV:2018-2022

A36

LCH. THIẾT BỊ Y TẾ TP.HCM
Ho Chi Minh City Medical Equipment Association
http://hoithietbiytetphcm.com
QĐ thành lập
Chủ tịch: KS. Cao Hoài Trung trungcao68@yahoo.com.vn

Thư ký: KS. Hứa Phú Doãn huaphudoan@yahoo.com

NK4:
2017-2022

NK I:  2001 – 2004
NKII:  2006 – 2012
NKIII: 2012 – 2017
NKIV: 2017 – 2022

A37

LCH. LOÃNG XƯƠNG TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Osteoporosis
http://www.hoiloangxuonghcm.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Anh Thư thuleanh12@yahoo.com

Thư ký: ThS.BS. Huỳnh Văn Khoa 
khoa_hv@yahoo.com

NK3:
2020-2025

NK I: 2006 – 2008
NK II: 2010 – 2015
NK III: 2015 – 2020
NK IV: 2020 – 2025

A38

LCH. NỘI THẬN TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Nephrology
http://hoinoithantphcm.org
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS.CK2. Châu Thị Kim Liên bslien45@yahoo.com.vn

Phó chủ tịch: BS. Nguyễn Thị Kiều Tiên kieu-tien-2000@hcm.fpt.vn
Thư ký: BS. Nguyễn Lê Thuận thuanbspnt@gmail.com

NK3:
2022-2027

NK I: 2006 – 2012
NK II: 2012-2017
NKIII: 2017 – 2022
NKIV: 2022– 2027

A39

LCH. TIM MẠCH NHI BẨM SINH TP.HCM
Ho Chi Minh City Pediatric Congenital Cardiovascular Society
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS. Đỗ Nguyên Tín donguyentin@gmail.com

Thư ký: ThS.BS. Nguyễn Minh Hải
minhhaiped@gmail.com

NK4:
2022-2027

NK I: 2006 – 2011
NK II: 2011-2016
NKIII:2016-2021-2022
NK IV: 2022-2027

A40

LCH. HÔ HẤP TP.HCM
Ho Chi Minh City Respiratory Society
http://www.hoihohaptphcm.org
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Trần Văn Ngọc tranvanngocdhyd@yahoo.com

Thư ký: TS.BS. Lê Thượng Vũ 
l.thngv@gmail.com

NK4:
2020-2025

NK I : 2007 –2010
NK II: 2010 –2015
NK III: 2015-2020
NK IV: 2020-2025

A41

LCH. HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN TP.HCM
Ho Chi Minh City Association of Private Practitioners
http://mpshcmc.com
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS. Phan Thanh Hải medichh@yahoo.com

Thư ký: BS. Đỗ Triều Hưng trieuhungcmm@gmail.com

NK3:
2018-2023

NK I: 2007 –2012
NK II: 2012 –2017
NK III: 2018 –2023

A42

LCH. PHẪU THUẬT THẨM MỸ TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Aesthetic and Plastic Surgery
http://www.hoithammy.org
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Hành drlehanh@gmail.com
– Thư ký: PGS.TS. Phạm Hiếu Liêm
drliempham@gmail.com

NK3:
2020-2025

NK I: 2007-2010
NK II: 2011-2015
NK III: 2015-2020
NK IV: 2020-2025

A43

LCH. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Reconstructive Surgery
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Lâm Hoài Phương dr.hoaiphuong@yahoo.com

 – Thư ký: TS.BS. Phan Minh Hoàng
drminhhoang2010@gmail.com

NK4:
2020-2025

NK I: 2007-2010
NK II: 2011-2013
NK III: 2015-2020
NK IV: 2020-2025

A44

LCH. KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TP.HCM
Ho Chi Minh City Infection Control Society
http://www.hics.org.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Thị Anh Thư letathu@yahoo.com

Thư ký: BS.CK2. Nguyễn Thị Thanh Hà |thanhhanhidong1@gmail.com

NK3:
2018-2023

 

NK1: 2008-2013
NK2: 2013-2018
NK3: 2018-2023

A45

LCH. KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y KHOA TP.HCM
Ho Chi Minh City Association of Medical Laboratory Technology
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS. Nguyễn Kim Thạch nguyenkimthach@pnt.edu.vn

Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh 
annie_nguyen1982@yahoo.fr

NK2:
2014-2019

 

NK1: 2009-2014
NK2: 2014-2019

A46

LCH. SÀN CHẬU HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Pelviperineology
http://hoisanchau.netvietdemo.com
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Trung Vinh ts.vinh@yahoo.com

Thư ký: ThS.BS. Lê Châu Hoàng Quốc Chương
quocchuong2505@yahoo.com

NK2:
2016-2021

NK1: 2009-2014
NK2: 2016-2021

A47

LCH. TĨNH MẠCH HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Phlebology
http://hoitinhmachhoc.com.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch:  PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam dr.hoainamnguyen@gmail.com

Thư ký: ThS. Nguyễn Văn Việt Thành
bacsivietthanh@gmail.com–

NK3:
2020-2025

NK1: 2009-2014
NK2: 2015-2020
NK3: 2020-2025

A48

LCH. DINH DƯỠNG LÂM SÀNG TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Clinical Nutrition
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS. Lưu Ngân Tâm luungantam@gmail.com

Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Tấn Cường tancuongng@yahoo.com

NK2:
2021-2026

NK1: 2010-2015
NK2: 2015-2020
NK3: 2021-2026

A49

LCH. ĐAU TP.HCM
Ho Chi Minh City Pain Society
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Thi Hùng drthihung@gmail.com

Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy thuy.nguyenthithanh7@gmail.com

NK2:
2017-2022

NK1: 2010-2015
NKII: 2017-2022

A50

LCH. CẤY GHÉP NHA KHOA TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Dental Implantology
http://implanthcm.com
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS. Võ Văn Tự Hiến hienvo.nhaviet@gmail.com-tuhiennk2000@yahoo.com

Thư ký: TS. Trần Hùng Lâm drtranhunglam@gmail.com

NK2:
2022-2027

NK1: 2010-2015-2021
NK2: 2022-2027

A51

LCH. LÃO KHOA TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Geriatrics
http://hoilaokhoatphcm.com
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Văn Trí tridrnguyenvan@gmail.com

Thư ký: BS. Cao Thanh Ngọc 
caothanhngoc@gmail.com

NK3:
2021-2026

NK1: 2010-2015
NK2: 2016-2021
NK3: 2021-2026

A52

LCH. CHU SINH VÀ SƠ SINH TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Perinatology and Neonatology
http://panah.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Ngô Minh Xuân xuanlien62@yahoo.com

Thư ký: TS.BS. Vũ Tề Đăng 
tedang77@yahoo.com

NK3:
2022-2027

NK1: 2010-2016
NK2:2016-2021
NK3: 2022-2027

A53

LCH. TIM MẠCH CAN THIỆP TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Interventional Cardiology
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Võ Thành Nhân drnhanvo@gmail.com

Thư ký: BSCK2. Nguyễn Đỗ Anh 

NK2:
2021-2026

NK1: 2011-2016
NK2: 2016-2021
NK2: 2021-2026

A54

LCH. NHỊP TIM HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Cardiac Rhytmology
http://hoinhiptimhoc.com
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Tôn Thất Minh tonthat_minh@yahoo.com

Tổng Thư ký:  TS.BS. Đào Thị Thanh Bình
binh.daothanh@gmail.com

NK3:
2022-2027

NK1: 2011-2016
NK2: 2016-2021
NK3: 2022-2027

A55

LCH. TAI MŨI HỌNG NHI TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Pediatric Otorhinolaryngology

http://pedent.vn/
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung drdungent@yahoo.com

PCT/Thư ký: ThS.BS. Phạm Đình Nguyên dr.nguyenpham6879@gmail.com

NK2:
2018-2023

 

NK1: 2012-2017
NK2: 2018-2023

A56

LCH. CAN THIỆP THẦN KINH TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Interventional Neuroradiology
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Trần Chí Cường drcuongtran@dotquy.vn

Thư ký: ThS. Trang Mộng Hải Yên
trangmonghaiyen@gmail.com

NK2:
2019-2024

NK1: 2012-2017
 NK2: 2019-2024

A57

LCH. GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Pathology
http://pathologyhcm.org.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch: GS.TS. Hứa Thị Ngọc Hà hthngocha@yahoo.com

Thư ký: TS.BS. Ngô Thị Tuyết Hạnh
tuyethanhngo72@gmail.com

NK2:
2019-2024

NK1: 2013-2018
NK2: 2019-2024

A58

LCH. KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC, Y HỌC HẠT NHÂN VÀ XẠ TRỊ TP.HCM
Ho Chi Minh City Association of Radiological Technologists
QĐ thành lập
Chủ tịch: ThS. Thái Văn Lộc thaivanloc@hotmail.com

Thư ký: CN. Lục Thanh Vũ
 thanhvubvnguyentrai@gmail.com

NK2:
2018-2023

 

NK1: 2013-2018
NK2: 2018-2023

A59

LCH. NỘI SOI CƠ-XƯƠNG-KHỚP
Ho Chi Minh City Arthroscopy Society
QĐ thành lập
Chủ tịch: BS CK II Trần Đăng Khoa
trandangkhoa.md@gmail.com
– Tổng Thư ký: BS.CKI. Phạm Thế Hiển
drphthehien@gmail.com  

NK3:
2022-2027

NK1: 2013-2018
NK2: 2018-2021

NK 3 : 2022-2027

A60

LCH. VI SINH LÂM SÀNG TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Clinical Microbiology
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Phạm Hùng Vân van.phh@gmail.com

Thư ký: ThS.BS. Phạm Thái Bình phamthaibinh.visinh@gmail.com

NK1:
2013-2018

NK1: 2013-2018

A61

LCH. BÁC SĨ GIA ĐÌNH TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Family doctors
http://www.hoibacsigiadinhtphcm.org.vn

QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Lê An anpham_vn@yahoo.com

Thư ký: ThS.BS. Nguyễn Như Vinh nguyennhuvinh@gmail.com

NK2:
2019-2024

NK1: 2014-2019
NK2: 2019-2024

A62

LCH. THAY KHỚP TP.HCM
Ho Chi Minh City Arthroplasty Association
http://hoithaykhoptphcm.com
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Lê Phúc leanhuyen108@gmail.com

Thư ký: BS.CK2. Trần Đăng Khoa trandangkhoa.md@gmail.com

NK2:
2017-2022

NK1: 2014-2017

NK2: 2017-2022

A63

LCH. HEN-DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH LÂM SÀNG TP.HCM
Ho Chi Minh City Society of Asthma-Allergy-Clinical Immunology
http://hoihendumdlstphcm.org.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan tuyetlanyds@gmail.com

Thư ký: BS. Trần Thiên Tài kootilok1985@yahoo.com

NK2:
2019-2024

 

NK1: 2014-2019
NK2: 2019-2024

A64

LCH. ĐỘT QUỴ TP.HCM
Ho Chi Minh City Stroke Association
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Nguyễn Huy Thắng dr_nguyenhuythang@yahoo.com

Thư ký: ThS.BS. Phạm Nguyên Bình 
pnbinh@gmail.com

NK2:
2022-2027

NK1: 2015-2020-2022
NK2: 2022-2027

A65

LCH. LỌC MÁU TP.HCM
Society of Dialysis Therapy of Ho Chi Minh City
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Phạm Văn Bùi buimy55@yahoo.com

Thư ký: ThS.BS. Nguyễn Đức Lộc
 ducloc09@yahoo.com

NK1:
2020-2025

NK1: 2015-2020
NK2:  2020-2025

A66

LCH. ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG TP.HCM
Wound Management Association of Ho Chi Minh City
http://lienchihoidieutrivetthuonghcm.vn
QĐ thành lập
Chủ tịch:  PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn tuan.na02@umc.edu.vn

Thư ký: BS. Võ Tuấn Khoa tkhoa.vo@gmail.com

NK2:  
2020-2025

NK1:  2015-2020
NK2:  2020-2025

A67

LCH. CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT TP.HCM
Ho Chi Minh City Association of Orthodontics
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS. Hồ Thị Thùy Trang
thuytranghothi70@gmail.com

Thư ký: BS. Phạm Lệ Quyên plquyen@gmail.com

NK2:  
2022-2027

NK1:  2016-2020-2022
NKII:  2022-2027

A68

LCH. THÍNH HỌC TP.HCM
Ho Chi Minh City Association of Audiology
https://aasvn.net/

QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Đặng Xuân Hùng drhung1955@yahoo.com.vn

Thư ký: ThS.BS. Lê Long Hải bslonghai@yahoo.com

NK2:  
2022-2027

NK1: 2016-2021-2022
NK2:  2022-2027

A69

LCH. ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP TP.HCM
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Thị Bay ngthibay@gmail.com

Thư ký: BS. Võ Thanh Phong vtphong@ump.edu.vn

NK1:  
2019-2024

NK1:  2019-2024

A70

LCH. TRUYỀN NHIỄM TP.HCM
QĐ thành lập
Chủ tịch:TS.BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu chaunvv@oucru.org

Thư ký: BS.CK2. Nguyễn Thanh Trường bsthanhtruong@gmail.com

NK1:  
2019-2024

 

NK1:  2019-2024

A71

LCH PHẪU THUẬT ĐẦU CỔ TP.HCM
QĐ thành lập
Chủ tịch: PGS.TS.BS. Trần Minh Trường
Thư ký: TS.BS. Ngô Văn Công

NK1:  
2020-2025

NK1:  2020-2025

A72

LCH BỆNH TỰ MIỄN CƠ XƯƠNG KHỚP TPHCM
QĐ thành lập
Chủ tịch: TS.BS. Cao Thanh Ngọc
Thư ký: ThS.BS. Trần Hồng Thụy

NK1:
 2021-2025

NK1:  2021-2025