Qui định hội phí và quản lý sử dụng dấu 2007

Ảnh mặc định

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 59B Nguyễn Thị Minh Khai –Q.1.TP.HCM ĐT: 9309634-ĐT/Fax: 9301288 E.mail: hhyd@hcm.vnn.vn Số: 027 – 2007/HYH-TB CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ————————————– TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng ...

12