Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 123
  • Tổng lượt truy cập: 1331953
Quảng cáo
Tin hoạt động hội » Thông báo » Thông tin chi tiết
Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành hội y học khóa VIII lần thứ 6 , ngày 11 tháng 1 năm 2017

                 HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
59B Nguyễn Thị minh Khai – Q.1. TP.HCM                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   
ĐT: 39309 634 – ĐT/Fax: 39301 288  Email:  hhyd@vnn.vn          TP. HCM, Ngày  11 Tháng  01 Năm 2017
 Số :           2017/NQ-HNBCH -HYH-K8.
                           ---------------------- 


                                                                                            NGHỊ QUYẾT
                                        (Hội nghị Ban chấp hành Hội Y học TP.Hồ Chí Minh khóa  VIII lần thứ sáu )Thực hiện thông tư 03/2013/TT-BNV, ngày 16.04.2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/NĐ-CP, ngày 21.04.2010 của Chính phủ qui định về tổ chức , hoạt động và quản lý hội.
-    Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UB, ngày 01 tháng 02 năm 1979 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Hội Y học TP. Hồ Chí Minh và Quyết định  số 6005/QĐ- UBND,  ngày 09/12/2014 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh, về phê duyệt điều lệ (sửa đổi , bổ sung) tổ chức hoạt động Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh.
-    Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Y học TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII ngày 27.09.2014 về việc công nhận ban chấp hành hội y học khóa VIII và căn cứ nghị quyết hội nghị Ban chấp hành khóa VIII lần thứ hai ngày 13.1.2015
Sau khi nghe đại diện Ban thường vụ Hội Y học Khóa VIII  trình bày càc bản dự thảo , Báo cáo sơ kết công tác Hội  năm 2016 ,  Chương trình mục tiêu hoạt động hội năm 2017, tờ trình của Ban thường vụ về qui chế Công tác Kiểm tra hội , Qui chế tổ chức hoạt động Tạp chí Thời sự y học;  tờ trình Thu Hỗ trợ phí cấp Giấy chứng nhận hội thảo khoa học từ các hội  chuyên khoa thành viên đóng góp  , và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị  .

                                               BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII 
                                                            PHIÊN HỌP LẦN THỨ SÁU QUYẾT NGHỊ.


1.    Thông qua nội dung báo cáo sơ kết  công tác Hội Y học  năm 2016,
2.    Thông qua Chương trình mục tiêu hoạt động hội năm 2017,
3.    Thông qua Qui chế Công tác Kiểm tra hội ,
4.    Thông qua Qui chế tổ chức hoạt động Tạp chí Thời sự y học,
5.    Thông qua mức thu Hỗ trợ phí 50.000 đồng / Giấy chứng nhận hội thảo khoa học do các hội  chuyên khoa thành viên đóng góp  áp dụng từ ngày 01 tháng 2 năm 2017
Hội nghị thống nhất giao Ban thường trực  Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm tổ chức cụ thể hóa Nghị quyết hội nghị  bằng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng tháng; giao Chủ tịch hội Y học lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này .


                                                                                  Chủ tịch Hội nghị BCH hội y học khóa VIII lần thứ 6
                                                                                                         
Nơi nhận:
-    Ban chấp hành hội Y học.
-    68 hội thành viên        
-    Lưu VP.Hội          
                                                                                                     BS. Trương Thị Xuân LiễuTin tức liên quan:
Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo