Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 122
  • Tổng lượt truy cập: 1331941
Quảng cáo
Tin hoạt động hội » Thông báo » Thông tin chi tiết
Qui chế Tổ chức - hoạt động Ban Kiểm tra Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh

 
      UBND.TP.HỒ CHÍ MINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    Số :            /2017/HYH-QĐ                          Ngày           tháng      năm 2017
          ----------------------------                            -------------------------------------    

                                                                                  QUYẾT ĐỊNH
                                               Ban hành Quy chế  tổ chức – hoạt động Ban Kiểm tra                                                  BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

-           Căn cứ Luật thanh tra nhân dân năm 2010 ban hành kèm theo lệnh số 13/2010/L-CTN ,ngày 29 tháng 11 năm 2010, của Chủ tịch nước
-    Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UB , ngày 01 tháng 02 năm 1979 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Hội Y học TP. Hồ Chí Minh và Quyết định  số 6005/QĐ- UBND,  ngày 09/12/2014 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM, về phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức hoạt động Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh.
-     Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Y học TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII, về việc Công nhận Ban Chấp hành Hội Y học Khóa VII,
- Căn cứ Nghị quyết họp Ban chấp hành khóa VIII lần thứ 6 ngày 10.1.năm 2017
- Xét đề nghị của Ban thường trực , Chánh Văn phòng và Trưởng Ban Kiểm tra Hội Y học TP. Hồ Chí Minh,

                                          QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động Ban  Kiểm tra thuộc Hội Y học TP. Hồ Chí Minh .
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội Y học, Ban kiểm tra hội y học ; trưởng các Ban chuyên môn thuộc Hội, Chủ tịch các hội Thành viên , thủ trưởng các đơn vị trực thuộc , CBCC, Hội viên Hội Y học TP. Hồ Chí Minh  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                                    TM. BCH Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh
                                                                                                                           Chủ tịch
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Các đ/c lãnh đạo Sở (để bc);
- Bộ phận văn thư, lưu trữ;
- Lưu: VT, VP.       
       

       
                                                                                                        BS. Trương Thị Xuân Liễu     
       UBND.TP.HỒ CHÍ MINH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          ----------------------------                            -------------------------------------    

                                                        QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA
                                                                             HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH


(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./2017/HYH-QĐ, ngày       tháng      năm 2017 của Ban Chấp hành  Hội y học TP. Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của công tác kiểm tra
1. Giúp Ban Chấp hành nắm bắt tình hình thực hiện Điều lệ và các quy chế hoạt động của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh , của các Hội chuyên khoa  thành viên và của các đơn vị trực thuộc hội Y học  TP. Hồ Chí Minh.
2. Kịp thời phát hiện, đề nghị xử lý những vụ việc vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, Hội chuyên khoa thành viên và đơn vị trực thuộc.
3. Chủ động ngăn ngừa, kịp thời uốn nắn, hạn chế đến mức thấp nhất những thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động Hội Y học , các hội thành viên và đơn vị trực thuộc, không để những sai lầm khuyết điểm phát sinh, phát triển từ nhẹ đến nặng, từ không nghiêm trọng đến nghiêm trọng.
4. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những vấn đề trong chỉ đạo, những quy định chưa phù hợp, đảm bảo cho tổ chức Hội Y học và các hội thành viên , cán bộ, hội viên chấp hành đúng Điều lệ  Hội y học , Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội y học TP.Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Hội chuyên khoa thành viên và các quy chế, quy định quy trình của  Hội  y học ban hành và pháp luật của Nhà nước.
Điều 2. Phạm vi, nguyên tắc hoạt động
1. Ban Kiểm tra của Hội y học TP.Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ Hội Y học TP.Hồ Chí Minh.
2. Ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.
Điều 3. Đối tượng kiểm tra
1. Các Hội chuyên khoa thành viên Hội y học TP.Hồ Chí Minh
2. Các đơn vị trực thuộc : các tổ chức và cơ quan thuộc Hội y học TP. Hồ Chí Minh
3. Các cá nhân trong tổ chức thuộc Hội y học TP.Hồ Chí Minh
Điều 4. Bảo mật thông tin kiểm tra
Các thành viên của Ban Kiểm tra có trách nhiệm bảo mật đối với các thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ việc kiểm tra theo qui định của Nhà nước.

CHƯƠNG II : NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA
BAN KIỂM TRA HỘI  Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH


Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra
1. Kiểm tra việc chấp hành luật pháp và Điều lệ của  Hội và  các hội thành viên.
2. Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của  Hội y học và các tổ chức trực thuộc.
3. Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm tra các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc .
4. Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu tố.

Điều 6. Quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm tra
1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, giải trình các nội dung cần kiểm tra.
2. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra xuất trình các tài liệu, hiện vật có liên quan đến nội dung cần kiểm tra.
3. Triệu tập các cuộc họp cần thiết, liên quan đến nội dung kiểm tra.
4. Cử đại diện tham dự các hoạt động của Ban Kiểm tra các Hội chuyên ngành thành viên, dự các cuộc họp của Ban Chấp hành các Hội chuyên khoa thành viên hoặc lãnh đạo các đơn vị trực thuộc liên quan đến công tác kiểm tra.
5. Kiến nghị với Ban Chấp hành và Ban Thường vụ  Hội y học TP.Hồ Chí Minh biện pháp xử lý các vụ việc và hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
6. Ban Kiểm tra Hội Y học TP.Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đôn đốc, xem xét kết luận và biện pháp xử lý của các Hội chuyên khoa thành viên và đơn vị trực thuộc đối với các sai phạm và các đơn thư tố cáo.

Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Ban Kiểm tra.

1. Trưởng Ban Kiểm tra
a. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành  Hội y học TP.Hồ Chí Minh và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban Kiểm tra; Phụ trách chung các hoạt động của Ban Kiểm tra.
b. Trưởng ban (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tới Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Hội y học TP.Hồ Chí Minh và các cơ quan ngôn luận (khi có yêu cầu).
2. Phó Trưởng ban Kiểm tra là người được Ban Kiểm tra bầu, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban Kiểm tra phân công. Thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc liên quan đến Ban khi Trưởng ban đi vắng hoặc ủy quyền.
3. Các Ủy viên Ban Kiểm tra phụ trách, theo dõi hoạt động kiểm tra, hoạt động các Hội chuyên khoa thành viên, các đơn vị trực thuộc và những công việc khác do trưởng Ban Kiểm tra phân công.
4. Các Ủy viên ban Kiểm tra có quyền được cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Kiểm tra và các thông tin có liên quan.
Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm tra các Hội chuyên khoa thành viên
Hội chuyên khoa thành viên có trách nhiệm báo cáo Ban Kiểm tra  Hội Y học TP.Hồ Chí Minh về tình hình và kết quả hoạt động công tác kiểm tra hàng năm vào đầu tuần của tháng 11 hoặc báo cáo đột xuất khi có vụ việc vi phạm.
Được tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra của hội y học Tp. Hồ Chí Minh .

CHƯƠNG III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM TRA HỘI Y HỌC TP.HỒ CHÍ MINH

Điều 9. Chế độ làm việc, hội họp
1. Ban Kiểm tra họp thường lệ 6 tháng một lần; Họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội y học TP.Hồ Chí Minh hoặc của Trưởng ban Kiểm tra.
2. Ban Kiểm tra tổ chức hội nghị toàn thể hàng năm về công tác kiểm tra và hội nghị tổng kết công tác kiểm tra cuối nhiệm kỳ.
3. Tùy theo nhu cầu và điều kiện công tác, Ban Kiểm tra có thể tham dự các hội nghị công tác kiểm tra khu vực do Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
4. Định kỳ Ban Kiểm tra thành lập các tổ công tác để làm việc, nắm bắt tình hình hoạt động của các Hội chuyên khoa thành viên (hoạt động hội và hoạt động kiểm tra) và các đơn vị trực thuộc, hàng năm khoảng từ 20 - 25% số đơn vị.
5/- Ban Kiểm tra thành lập các đoàn kiểm tra để tổ chức các cuộc kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khi có đơn thư khiều nại, tố cáo.
Điều 10. Quan hệ công tác
1. Quan hệ đối với Ban Chấp hành và Ban Thường vụ  Hội Y học TP.Hồ Chí Minh.
a. Ban Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả công tác kiểm tra theo Quy chế hoạt động của  Ban Chấp hành và Điều lệ  Hội y học TP.Hồ Chí Minh.
b. Ban Kiểm tra thực hiện những nhiệm vụ do Ban Thường vụ phân công.
c. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Kiểm tra Hội y học TP.Hồ Chí Minh; Bảo đảm kinh phí, cung cấp nhân lực, điều kiện và phương tiện làm việc cho Ban Kiểm tra.
2. Quan hệ đối với Hội chuyên khoa thành viên và các đơn vị trực thuộc Hội y học TP.Hồ Chí Minh
Xây dựng mối liên hệ thường xuyên và sự hợp tác chặt chẽ giữa Ban Kiểm tra  Hội y học TP.Hồ Chí Minh với Ban Kiểm tra Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh , Lãnh đạo và Ban kiểm tra các hội chuyên khoa thành viên và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Kịp thời trao đổi thông tin về các dấu hiệu vi phạm pháp luật Nhà nước, Điều lệ  Hội y học TP.Hồ Chí Minh, Điều lệ (Quy chế) hoạt động của các Hội chuyên khoa thành viên cũng như nội dung các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan.
3. Quan hệ đối với Ban kiểm tra Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh .
Xây dựng mối liên hệ thường xuyên và sự hợp tác chặt chẽ giữa Ban Kiểm tra  Hội y học TP.Hồ Chí Minh với Ban Kiểm tra Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh . Kịp thời trao đổi thông tin  và xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ về các dấu hiệu vi phạm pháp luật Nhà nước, Điều lệ  Hội y học TP.Hồ Chí Minh, Điều lệ (Quy chế) hoạt động của các Hội chuyên khoa thành viên và đơn vị trực thuộc .
4. Quan hệ đối với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể ở TP. Hồ Chí Minh
Ban Kiểm tra Hội y học TP.Hồ Chí Minh được ủy quyền thay mặt Ban Chấp hành  Hội y học TP.Hồ Chí Minh,  quan hệ công tác về lĩnh vực kiểm tra với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể ở TP. Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chấp hành Hội y học  TP.Hồ Chí Minh giao cho Ban Kiểm tra Hội y học TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế này.
2. Quy chế này được phổ biến đến các Hội chuyên khoa  thành viên, đơn vị trực thuộc Hội y học TP.Hồ Chí Minh để thực hiện.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này gồm 04 chương, 12 điều, có giá trị pháp lý kể từ ngày Ban Chấp hành Hội y học  TP.Hồ Chí Minh ký ban hành.
2. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hội y học  TP.Hồ Chí Minh đã ban hành ( nếu có)  và được sửa đổi khi có yêu cầu của Ban Chấp hành  Hội Y học TP.Hồ Chí Minh và đề nghị của Ban Kiểm tra Hội Y học TP.Hồ Chí Minh.

Qui chế này đã được thảo luận , biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tại kỳ họp Ban chấp hành hội y học lần thứ 6 khóa  VIII, tổ chức ngày 11 tháng 1 năm 2017 ./.

Tin tức liên quan:
Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo