Thăm dò ý kiến

Thông tin trang web đầy đủ không ?

Liên kết thành viên
Thống kê online
  • Số người đang online: 122
  • Tổng lượt truy cập: 1310809
Quảng cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 583 /QĐ-UB 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
  --------------------------------------
       TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 1992

QUYẾT  ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

Về việc đổi tên  Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh
thành Hội Y Dược Học thành phố Hồ Chí Minh.
------------------
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1989;

- Xét đề nghị của Tổng thư ký Hội Y Học thành phố hồ Chí Minh và Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố;


QUYẾT  ĐỊNH

 

Điều 1: Nay cho phép Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Hội Y Dược Học  thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Y Dược Học  thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở  ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2
: Hội Y Dược học thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo điều lệ của Tổng Hội Y Dược học Việt nam.

Kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc của Hội do Hội tự lo liệu theo tinh thần Chỉ thị  01/CT ngày 05/01/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

Điều 3
: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 25/QĐ-UB ngày 01/02/1979 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội Y Học  thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4
:
Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Y tế và Tổng thư ký  Hội Y Dược Học thành phố chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                                              
   - Như điều 4                                             
   - TT/TU, TT/UB  
   - Các Ban TU (TC,TTVH)  
   - CA/TP (PC13)
   - NHNN/TP, Sở TC/TP
   - Ban TCCQ/TP
   - VPUB: NC,TH,VX
   - Lưu.
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)

Trang Văn Quý

Tin tức liên quan:
Video clip
Tư vấn sức khỏe
  • No data
Lịch công tác
Đối tác
Quảng cáo