Qui định hội phí và quản lý sử dụng dấu 2007


TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
59B Nguyễn Thị Minh Khai –Q.1.TP.HCM
ĐT: 9309634-ĐT/Fax: 9301288
E.mail: hhyd@hcm.vnn.vn
Số: 027 – 2007/HYH-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2007

 


Kính gửi: Ông  (Bà) Chủ tịch các Hội thành viên

                  Ông  (bà) Trưởng đơn vị trực thuộc

 

Trong cuộc họp thường trực Hội Y học TP. Hồ Chí Minh vào chiều thứ ba ngày 17/4/2007 đã thông qua 03 vấn đề sau :

 

1. Mức đóng Hội phí:

– Mỗi hội viên mỗi năm đóng cho Hội thành viên là 50.000 đồng .

– Hội thành viên trích 20% nộp về Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh.

– Khi nộp hội phí lần đầu, đề nghị các Hội thành viên nộp danh sách Hội viên ( theo mẫu) kèm theo 2 ảnh chân dung 2×3 để Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh làm thẻ Hội viên cấp cho hội viên.

 

2. Mở lớp đào tạo liên tục cho hội viên:

2.1. Lớp bồi dưỡng Hội viên về kiến thức pháp lý để phục vụ cho công tác hành nghề y tư nhân, lớp này được tổ chức như sau :

a. Hội Y học kết hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh,

b. Việc này giao cho Hội hành nghề Y tư nhân  Tp. Hồ Chí Minh tổ chức .

c. Cử các bác sĩ: Huỳnh Liên Đoàn, BS. Lê Anh Bá trong ban thuờng trực Hội Y học tham gia tổ chức, quản lý lớp học.

2.2. Khuyến khích các Hội chuyên ngành mỗi lần tổ chức hội nghị Khoa học cần gắn với công tác đào tạo liên tục có cấp giấy chứng nhận cho người tham dự .

 

3. Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh sẽ ban hành quy định thống nhất về mẫu dấu và quản lý, sử dụng con dấu tại các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc .


Trân trọng thông báo đến các Hội và đơn vị trực thuộc biết để thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                              
– Ban Thường vụ
– Như trên
– Lưu
Chủ tịch

( Đã ký)

     VS.TS Dương Quang Trung

——————————————————————

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
59B Nguyễn Thị Minh Khai –Q.1.TP.HCM
ĐT: 9309634-ĐT/Fax: 9301288
E.mail: hhyd@hcm.vnn.vn
Số: 027 – 2007/HYH-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————————–
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2007


QUY ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH  HỘI Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mẫu dấu và quản lý sử dụng con dấu tại các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc

– Căn cứ Điều lệ của Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh , ban hành theo quyết định số 113/QĐ-UB ngày 10.01.2005 của Ủy Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh (TP.HCM)

– Theo đề nghị của thường trực Hội Y học TP.HCM tại phiên họp ngày 17.04.2007


CHỦ TỊCH QUY ĐỊNH


I. MỤC ĐÍCH:

Quy định về nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư tại các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc Hội Y học TP. HCM (xin gọi là đơn vị).

 

II. HÌNH THỨC CON DẤU: theo mẫu dấu ở phần VI dưới đây.

– Hình chữ nhật có kích thước 4,5 cm x 2,5 cm

– Nội dung: Tiêu đề  HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH phía trên .

– Tên đơn vị trực thuộc ở giữa bằng chữ in hoa đậm.

 

III. QUẢN LÝ CON DẤU:

Dấu của đơn vị nào do nhân viên văn thư của đơn vị đó giữ  và dấu được đóng tại cơ quan. Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện những quy định sau:

1. Không giao dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của Chủ tịch Hội hoặc trưởng đơn vị,

2. Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của đơn vị,

3. Dấu chỉ được đóng vào văn bản, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền là Chủ tịch, các Phó chủ tịch  và Tổng thư ký, trong phần hành do Chủ tịch Hội phân công.

4. Không được đóng dấu khống chỉ.


IV. SỬ DỤNG CON DẤU:

Những văn bản, giấy tờ có đóng dấu này chỉ được lưu hành trong nội bộ các Hội thành viên và các đơn vị thuộc Hội Y Học TP.HCM và không có giá trị pháp lý đối với các đối tác bên ngòai.


V. ĐÓNG DẤU:

1. Dấu đóng phải ngay ngắn, rõ ràng, đúng chiều và dùng đúng màu mực đỏ tươi theo quy định,

2. Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu phải đóng trùm lên khỏang 1/3 chữ ký về phía trái,

3. Văn bản, tài liệu từ  2 trang trở lên phải được đóng dấu giáp lai, dấu giáp lai được đóng trùm lên tất cả các trang của văn bản, tài liệu .


VI. MẪU DẤU:

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI
HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN
TP. HỒ CHÍ MINH


4,5 cm x 2,5 cm


HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI
PHỤ SẢN  TP. HỒ CHÍ MINH


4,5 cm x 2,5 cm


Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều hết hiệu lực, các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc liên hệ Văn phòng Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh để đổi con dấu mới.

Nơi nhận:                                                              
– Các Hồi thành viên
– Các đơn vị trực thuộc
– Văn phòng Hội
– Lưu
Chủ tịch

( Đã ký)

     VS.TS Dương Quang Trung


    

Total Page Visits: 680 - Today Page Visits: 2